Архив

Тываның Чазаанда

Тываның Баштыңының ажыл-херээ

Апрель 10-да, Чазактың оперативтиг Штавынга көрген кол айтырыг – Тожунуң Ырбан сумузунга илерээн коронавирус анализтери бадыткаттынган кижилерниң амгы үеде кадыының байдалы болгаш  кожууннуң ниити амыдыралы. Кадык камгалал яамызының сөөлгү медээлери: 8 аарыг кижи илереттинген соонда, Ырбанда бар шупту 273 чурттакчы чонну…

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тожу кожуунда чаа коронавирус халдавырынга хамаарыштыр КЫЙГЫРЫЫ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол апрель 8-те, Тожу кожуунда чаа коронавирус халдавырынга эпидистелге эгелээни-биле, республиканың чурттакчыларынга кыйгырыгны кылган: «Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттуглар! Бистиң дадагалзаашкыннарывыс бадыткаттынганы дыка хомуданчыг-дыр. Эпидемиолог болгаш инфекционист эмчилеривис оперативтиг…

Ш.КАРА-ООЛ: «Төревистиң эң улуг хүрээзинде тыва оолдар ажылдап турар»

 Апрель 7-де Тываның Баштыңы республикада эң улуг сарыг шажын төвү  апаар – чаа хүрээ тудуунга чораан. «Тудугжу оолдарывыстың шудургу ажылы онза-дыр. Хүрээниң тудуу улуг  болганда, тудугжуларның санын ам-даа көвүдетсе эки…

Шолбан Кара-оол: «Коронавирус-биле агартынып олурбас»

«Шупту кижилерни чаңгыс черже шөлүптер деп сорулга салдынмаан. Чижээ, туберкулез бисте нептереңгей. Коронавирус өкпе аарыг кижилерже халдаар. Кижилерни коргудар, хоруур дээш эвес, кижи бүрүзү кадыын камгалазын дээш, кызып турар бис. Чаңгыс кижи 100…

Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа корона­вирус инфекциязынга удур хемчеглерниң дуга­йын­да бодунуң блогунда дыңнаткан: Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурт­тугларым! Коронавирустуң чаа халдавырының бүгү айыылын билип турарыңар эки-дир. Коргунчуг бо аарыг бисти оюп эрте…

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чаңгыс чер-чурттугларынга КЫЙГЫРЫЫ

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларывыс! Кижи бүрүзүн хөлзеткен бир айтырыг-биле кыйгырыгны кылып тур мен.  Бөгүн коронавирус халда­вырының чаа хевири бүгү де­ле­гейде нарын байдалды болдур­ган. Бистер ышкаш эвээш­ чоннарга ол дыка айыылдыг. Бистиң…

Республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп, чаа терапия корпузун калбартырын негээн

Коронавирус халдавырлыг кижилерни илередир дээш, Кызылдың аэропортунда база Тываже кирер оруктарда санитар-карантин постуларын ажылдаткан. Республиканың Баштыңы ол пос­тулар­ның ажылын таарыштырары-биле чогуур дериг-херекселдерни салыр даалганы берген.  «Республикаже кирер үш чер бар.…

Кадрлар солушкан

Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсактың өске ажылче шилчээни-биле, Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Саида Сенгии Тываның Баштыңының социал айтырыг­лар талазы-биле оралакчызынга томуйлаткан.«Бо үеде чаңгыс командага ажылдап тургаш, доктаамал чурум-биле шиитпирлиг…

Хемниң унун арыглап-аштаары херек бе?

«Эрткен дыштаныр хүн­нерде Тожу кожууннуң чурт­так­чыларынга  шагдан тура-ла чугула херектиг чаа көвүрүг тудуунуң эгелээш­кининче чорааш, Тоора-Хемде хемниң унун арыглаар­ дугайында айтырыгның чаңгыс аайлашкак эвес бай­да­лынче кичээнгейни угландырдым. Бойдус курлавырлары болгаш…

Тожулар ортулукта ышкаш чурттап турарлар

Тываның Баштыңы 2020 чыл Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге эргилделиг чыл болурун айыткан: көвүрүг тудуу эгелээн, чырыкты шөерин дугурушкан. Тываның Тожу кожуунун 2023 чылга чедир чырык-биле бүрүн хандырар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол…
Меню