Архив

Вакцинация

ТАРЫЛГА ЧУГУЛА БЕ? ХООЙЛУЖУДУЛГАНЫҢ АРТАП БОЛБАС ЧҮҮЛДЕРИ

Тарылга эртеринден ойталааны дээш ажылдан халаар — амгы үениң маргыш чок боттуг чүүлү мындыг апарган. Чурттуң бир чамдык регионнарында кол күрүне эмчилери ыявыла тарыдылганың дугайында доктаалдарны үндүргеннер. Бо чылдың июльда Тываның Росхереглелхайгааралының удуртукчузу Людмила Салчак база ындыг доктаалды хүлээп алган. Аңаа дүүштүр чамдык бөлүк ажылдакчылар коронавируска удур тарылганы албан эртер ужурлуг, бир эвес оон ойталаар чүве болза, шалыңын санавайн, түр үеде ажылындан халадыр. Бөгүн ажыл берикчилери болгаш ажылдакчылар чүнү билзе чогуурул? Шынап-ла, тарылга ындыг кончуг чугула бе …

АЖЫЛ-ХЕРЕК, АМЫДЫРАЛ ХЕНЕРТЕН НААРЫДАЙ БЭЭР

Коронавируска удур тарылга Тывага калбаа-биле чоруп эгелээрге-ле, вакцинаны бир дугаар алганнарның бирээзи, хүндүлүг коллегам Артур Ойнар-оолович “Өштүмде өөк хевирлиг өнчүм” деп ойнай-сылдай чугаалаарга, ооң тывызыын чаптап, кадыкшылынга харыысалгалыын магадап турдум. Бодум бо хүнге чедир, вакцина салдырарындан арай сестип, чай чогумга сылдап алгаш, дараазында хүнче чылдырып-ла чоруп турдум.

САЯ-САЯ АКШАЛАРДАН ҮНЕЛИГ ЧҮҮЛ — КАДЫКШЫЛ

Шынап-ла тарыдып алыры херек дээрзин ам-на угаап билгеш, “Спутник-V” деп вакцина-биле тарыдып алдым. Эгезинде бичии дериттирген, оон чүм-даа канчанмады. Ам-на сагыжым оожургаан. Ынчангаш мен ышкаш дадагалзап турар улус бар болза, тарыдып алырын сүмелээр-дир мен. Сая-сая акшалардан үнелиг чүүл, кадыкшыл-ла болгай. Ону утпаалыңар.

Меню