Архив

Вакцинация

МӨҢГҮН-ТАЙГА БИРГИ ОДУРУГДА

Коронавируска удур бирги компонентиниң вакциназы-биле 2854 кижи, Спутник Лайт-биле 344 кижи тарыткан. Бирги компонентиниң вакциназы-биле тарыдыышкын планын кожуун 100,6 хууга күүсеткен.

МАЛЧЫННАРНЫ КОВИДКЕ УДУР ТАРААН

Чаа чыл эгезинде Мөңгүн-Тайга кожууннуң эмчилери чедери берге кыштагларда малчыннарже үнүүшкүннерни көжүп чоруур ФАП-тар дузазы-биле кылып, кыштың соогу, чайның изии дивейн ажылдап чоруур кадарчыларның кадыының байдалын хынап, эмчи дузазын чедирип эгелээн. Шак ындыг, дугуй кырында эмчи бригадазы кожуун девискээринде 12 малчын аалдарны кезээн. Түңнелинде, 70 кижи эмчи шинчилгезин эрткен. Коронавирус аарыынга удур катап база тарылганы 50 кижи, гриппке удур 20 кижи тарыдып алган.

ВАКЦИНАЦИЯ — КАМГАЛАЛ

2022 чылдыӊ январь 6-ныӊ хүнүнде Тывада 11 кижиниӊ коронавирус хамчыындан аараанын лабораторлуг шинчилел-биле бадыткаан дээрзин Росхерегхайгааралдыӊ ТР-де Эргелели дыӊнадып турар. Кызыл болгаш Ак-Довурак хоорайда, Барыын-Хемчикте, Чөөн-Хемчикте, Таӊдыда – бир-бир, а Каа-Хем биле Өвүр кожууннарда – үш-үш кижи хамчыктан аараан. Сөөлгү хонуктарда 32 кижи хамчыктыг аарыгдан эттинип сегээн.

ВАКЦИНАЦИЯ ЯНВАРЬ 3-тен УЛАМЧЫЛААР

Чаа чыл байырлалының дыштаныр хүннеринде Тываның кожууннарынга болгаш Кызыл хоорайга коронавируска удур болгаш гриппке удур вакцинацияны январь 3-тен эгелеп уламчылаар.

ЧОННУ ТАРЫЫР ТАЛАЗЫ-БИЛЕ ПЛАННЫ 93,3 ХУУ КҮҮСЕТКЕН

Республика эмнелге албан черлеринче ниитизи-биле 231458 вакцинаны хувааган. Вакцинаның бирги кезээ-биле 154623 кижи тарыткан. Республика чонну тарыыр талазы-биле планны 93,3 хуу күүсеткен, азы 165 муң кижи тарыыр тургаш, бо хүнге чедир 154623 кижини тараан. Ынчалдыр республика коронавируска удур тарыышкын чорудар талазы-биле РФ-те 5-ки черде.

ТАРЫЛГА – ИДЕГЕЛДИГ КАМГАЛАЛ

Кожууннарда чонну ажылга хаара тудар төптерге улустар боттары чедип келгеш, ковидке удур вакцинаны тарыдып ап турарын Тываның күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнадып турар.

QR-КОД ЧОКТА ЧУРТТАН ҮНДҮНМЕС

Октябрь 6-дан 7-ге чедир чаа коронавируска удур улуг улустуң 80 хуузу (165 720 кижи) тарыдар ужурлуг. Вакцинаның бирги компонентизи-биле 109 792 кижи, “Спутник Лайт” деп чаңгыс удаа салыр тарыдыышкынны – 17 816 кижи алган. Долу тарыдыышкынны 84 041 кижи алган.

ТАРЫЛГА ЧУГУЛА БЕ? ХООЙЛУЖУДУЛГАНЫҢ АРТАП БОЛБАС ЧҮҮЛДЕРИ

Тарылга эртеринден ойталааны дээш ажылдан халаар — амгы үениң маргыш чок боттуг чүүлү мындыг апарган. Чурттуң бир чамдык регионнарында кол күрүне эмчилери ыявыла тарыдылганың дугайында доктаалдарны үндүргеннер. Бо чылдың июльда Тываның Росхереглелхайгааралының удуртукчузу Людмила Салчак база ындыг доктаалды хүлээп алган. Аңаа дүүштүр чамдык бөлүк ажылдакчылар коронавируска удур тарылганы албан эртер ужурлуг, бир эвес оон ойталаар чүве болза, шалыңын санавайн, түр үеде ажылындан халадыр. Бөгүн ажыл берикчилери болгаш ажылдакчылар чүнү билзе чогуурул? Шынап-ла, тарылга ындыг кончуг чугула бе …

АЖЫЛ-ХЕРЕК, АМЫДЫРАЛ ХЕНЕРТЕН НААРЫДАЙ БЭЭР

Коронавируска удур тарылга Тывага калбаа-биле чоруп эгелээрге-ле, вакцинаны бир дугаар алганнарның бирээзи, хүндүлүг коллегам Артур Ойнар-оолович “Өштүмде өөк хевирлиг өнчүм” деп ойнай-сылдай чугаалаарга, ооң тывызыын чаптап, кадыкшылынга харыысалгалыын магадап турдум. Бодум бо хүнге чедир, вакцина салдырарындан арай сестип, чай чогумга сылдап алгаш, дараазында хүнче чылдырып-ла чоруп турдум.

Меню