Архив

Ылаптыг ажыл-херек

ХООЧУН БҮДҮРҮЛГЕНИҢ АЖЫЛ-АМЫДЫРАЛЫ

Республиканың эң-не хоочун бүдүрүлгезиниң бирээзи — Кызылдың хлеб комбинады. Бо улуг бүдүрүлгениң директору Россияның Көдээ ажыл-агый яамызының Хүндүлел бижииниң эдилекчизи Вера Владимировна Хертек. Ол Кемеровонуң Технологтуг институдунуң хлеб-булочка, кондитер, макароннуг кылыглар талазы-биле факультедин 1994 чылда тергиин эки дооскаш, ол-ла чылдан эгелеп Кызылдың хлеб комбинадының кондитер цегинге мастерлеп эгелээн. 2005 чылда акционерлиг ниитилел хуралынга ук бүдүрүлгениң чиңгине директорунга депшиткен. 2016 чылдан бээр Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агыйының агрокомплекизиниң хөй-ниити чөвүлелиниң кежигүнүнге соңгуткан.

ЧӨӨН-ХЕМЧИКТЕ ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ДААЛГАЛАРЫ

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг июль айда Чөөн-Хемчик кожуунга ажылчын үнүүшкүнү-биле барып четкеш, эң чидиг, шиитпирлээри берге айтырыгларны өөренип көрген. Бо хүнге чедир кожууннуң элээн хөй айтырыглары шиитпирлеттинип турар. Оларның аразында шиитпирлеттине берген айтырыгларга орук септелгези база хамааржыр. Чадаана хоорайның иштинде машина халдыр, чон аргыжар оруктарны септээн. Ленин, Советская, Комаров кудумчуларын септээри-биле барык 24 млн ажыг акшаның ажылы бо хүнде кылдынган.

БӨДҮҮН ЧОНГА КИЧЭЭНГЕЙЛИГ

Мөңгүн-Тайга кожуун Тываның эң-не ырак-узак болгаш чедери берге кожууннарының бирээзи. Ол кожууннуң эмнелге албан черлеринге сөөлгү чылдарда эмчиниң тускай дериг-херекселдерин чаартып көрбээн.

ААЗААНЫН КҮҮСЕТКЕН

ТР-ниң Чазааның Даргазы Владислав Ховалыгның Улуг-Хем кожуунга ажылчы сургакчылаашкынының түңнели-биле үндүрген протокол шиит­пириниң күүселдези болур ук кожууннуң Муниципалдыг эмнелге төвүнүң септелге ажылдары доозулган.

ЭКИ ДЕМДЕКТЕРНИҢ БИРЭЭЗИ

Хууда чуртталга бажыңнарын хамаатылар боттары тударын эрге-чагырга деткип, Каа-Хем суурнуң болгаш Кызыл хоорайның кыдыкы девискээринге чер участоктарын аңгылап берип эгелээни, эрге-чагырганың талазындан контрольдуң кошкаандан черни кижилер чөпшээрел чок ээлеп ап, аңаа бажың-балгатты тудуп алырынга чедирген.

БАШКЫЛАР ОКТЯБРЬ АЙДА ЭДЕ САНААН ШАЛЫҢЫН АЛЫР

Тывада өөредилге адырының ажылдакчыларының шалыңын ниитизи-биле өстүрүпкен. Ынчалза-даа өстүрген шалыңны башкылар ам-даа ап четтикпээн. Башкыларның шалыңы ортумаа-биле 48288 рубль акша апарган. Ооң мурнунда ап турганынга көөрде 40 хуу өскени ол.

1,5 МИЛЛИАРД АКШАНЫ ЧӨПТҮГ ҮЛЭЭН, ШЫН ЧАРААН

Тыва Республика 17 кожууннардан болгаш 2 республика чергелиг хоорайлардан (Кызыл, Ак-Довурак) тургустунган. Кызыл хоо­рай республиканың найысылалы болганда, хоойлу езугаар тускай эрге-байдалдыг.

СУГ – ЧУРТТАЛГАНЫҢ ДАМЫРЫ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның болгаш “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның депутаттарының дилээ-биле федералдыг бюджеттен 1,5 миллиард рубль акшаны бистиң республикага тус­кайлап үндүрүп берген. Бо дузаны федералдыг төптүң Тывага кичээнгейиниң херечизи болгаш республиканың удуртукчузу Владислав Ховалыгга деткимче кылдыр санап-даа болур. А кол-ла чүве – Тывада эң чидиг социал айтырыгларны шиитпирлээринге ол акшаның дузалыг болганы.

ЧАА ОДАЛГА СЕЗОНУНЧЕ БҮЗҮРЕЛДИГ КИРЕР ДЭЭШ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның дилээ-биле федералдыг бюджеттен 1,5 млрд рубльди республикаже шилчиткен. Ук акша-хөреңгини амыдыралда шиңгээдип эгелээнин тус черлерде аңгы-аңгы адырлар көргүзүп турар.

Меню