Рубрикалар

«Чаңгыс демниг Россияның» шуулганында

ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг бо хүннерде «Чаңгыс демниг Россия» партиязының Тус чер бот-башкарылгазының шуулганында киржип турарын бодунуң каналында медег­лээн:

– Ниитилелдиң амыдыралын экижидери, ооң сайзыралын чедип алыры – Сибирь федералдыг округтуң өске регионнарының болгаш бистиң чаңгыс аай күзеливис. Чонга таарымчалыг байдалды тургузар дээш, Улусчу Программаны ажылдап кылган. Салган сорулгавысты чедип алыр дээш, дидим, бүзүрелдиг базымнарны шупту кады демниг кылып чоруп олурар бис. Чижээ­лээрге, чурттаар оран-сава айтырыын шиитпирлеп, школаларны немей тудуп, кадык камгалал адырын экижидип, хөгжүдер дээш, күжениишкинниг ажылдап эгелээн бис. Ол бүгү-биле чергелештир хүннүң чугула айтырыының санынче Донбассты деткиири база кирип турар. Гуманитарлыг дузаны хүн бүрүде чыып, материал­дыг деткимчени кылып турар. Кылыр ажылдар, даал­галар хөй. Оларны хүнден хүнче бичиилеп кылып-ла турар болза, ажыл бурунгаар чылып, сайзыралче чоокшулап олурар.

Предыдущая запись
Будданың 15 метр тураскаалы Хавырга даанда
Следующая запись
ДОВУК ДЕГ АК ДАГ ДЕГ КАРАНЫ БАЗАР
Меню