Рубрикалар

ЧАҢГЫС УДАА БЭЭР ТӨЛЕВИРНИ ӨГ-БҮЛЕЛЕР АП ЭГЕЛЭЭН

Бүгү Россияда 6-дан 18 хар чедир назылыг уруг бүрүзүнге, база ниити өөредилге программазы-биле өөренип турар кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг 18 хардан 23 харлыг кижилерге, 10 муң рубль хемчээлдиг чаңгыс удаа бээр төлевирни РФ-тиң Пенсия фондузунуң республикада салбыры бөгүн төлеп эгелээн. Тывада школа назылыг 83 муң уруг төлевирни алыр. Чаңгыс удаа бээр төлевирниң бирги кезээнче 689 910 муң рубльди 2021 чылдың август 2-де шилчиткен.

Чаңгыс удаа бээр төлевирже ада-иелерден билдириишкиннерниң хөй кезиин Пенсия фондузунда бар медээлер-биле дарый долдургаш, Күрүне ачы-дуза порталында хуу кабинеттеринче чоруткан. Ада-иелер төлевирни долдурарын дүргедедири-биле, медээлерниң шынныын хынап, улаштыр ону болбаазырадырынга чөпшээрешкенин бадыткаар. Пенсия фондузунуң 16 харга чедир уругларның эрткен чылгы төлевиринге хамаарыштыр чыгган медээзин ажыглап, билдириишкиннерни долдурган. Ында билдириишкин киирип турар ада-иениң ат-сывы, СНИЛС-зи, уругларның дугайында, СНИЛС, төрүттүнген дугайында ХБАБ-тан медээлер, акшаны шилчидер агар санның саннарын айыткан. Бир эвес ол медээлер шын эвес, азы өскерилген болза, ада-ие ол медээни эдер.

Эрткен чылын хамаатылар Күрүне ачы-дуза порталындан эвес, а клиент албаны таварыштыр билдириишкинни боттары киирип турган болза, ам Күрүне ачы-дузазының порталынга, ынчаар болдунмас болза, чурттап турар черинде Пенсия фондузунда клиент албанының хүлээп алыышкынынче баш бурунгаар бижидип, билдириишкинни киирер.

Россияның Пенсия фондузунуң клиент албанынче боду кирип турар ада-иелер, ында дерээн компьютерлерге Күрүне ачы-дузазының порталындан билдириишкинни долдурарынга дузаны алыр. Күрүне ачы-дузазының порталынга бүрүткедирде, ЕСИА-да ажыглакчының бодун бадыткап, учет бижиинче киргенин ап каап база катап тургузар.

Билдириишкиннерни 2021 чылдың июль 15-тен октябрь 31-ге чедир хүлээр. Ада-иелер ол үениң дургузунда төлевир дээш билдириишкинин таарымчалыг үеде бижип болур.

РФ-тиң Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбырының изиг шугум телефону 9-60-60, РФ-тиң Пенсия фондузунуң pfr.gov.ru регион арынында, ол ышкаш салбырның ВКонтакте vk.com/pfr_tuva социал четкиде албан езузунуң арынында клиент албанының изиг шугум телефоннары салдынган.

#Төлевирлер #Пенсияфондузу #Чаңгысудаабээртөлевир #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СУГ –АЙЫЫЛ ЧОК ДЕВИСКЭЭР
Следующая запись
ЭҢ ЭКИ ТУРИСЧИ МАРШРУТ
Меню