Рубрикалар

ЧАА КИСЛОРОД СТАНЦИЯЗЫ НЕМЕШКЕН

Республиканыӊ 1 дугаар эмнелгезиниӊ терапия корпузу медицина кислородун бүдүрер AS-N станцияны ажыглалче кииреринге белен. Амгы үеде Тывада ийи ындыг станцияны тургускан – Барыын-Хемчиктиӊ эмнелге төвүнде болгаш республиканыӊ 1 дугаар эмнелгезинде. Ооӊ бирээзиниӊ-не өртээ 23 сая рубльге деӊ.

Ол ышкаш Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг немей үш дугаар станцияны садып алыр дугайында шиитпирни үндүрген. Чаа коронавирус хамчыыныӊ үшкү чалгыының кончуг дүшкүүрлүг үезинде кислородка хереглел тургустунуп турганын барымдаалааш, үш дугаар кислород станциязын халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге тургузар.

Немей станцияны садып алырынга, регионнуӊ бюджедин өйлүг хандырары-биле деткимчелиг дотация акшазындан аӊгылаары көрдүнген. Ук акшаландырыышкын Владислав Ховалыгныӊ Россияның Чазаа-биле эки ажылдажылганыӊ түӊнелинде бүткенин сагындыраалыӊар.

Барыын-Хемчик кожуунда кислород станциязы үзүктел, озал-ондак чокка эки ажылдазын деп бодаар болза, электри энергиязын ам-даа күштелдирери негеттинип турар. Амгы үеде күштүг трансформатор салыр акша-хөреӊгини дилеп турар.

Бо чылдыӊ июль-август айларда берге байдалдыг, ИВЛ аппаратка кожар кижилер саны хары угда 47 чедип турганын сагындыраалыӊар. А балоннарны хүнде 122-ден 124 чедир хереглеп турган. Ынчан Чазактыӊ деткимчези-биле Тываныӊ кадык камгалалы ол үеде боттары чиг эттен бергедеп турган Хакасиядан кислородту садып ап турганнар.

«Чаа кислород станциязын АКШ-ка бүдүргеш, Москвага чыып кылып каан. Чазак болгаш ТР-ниӊ Кадык камгалал яамызы программа езугаар садып берген. Тывага ам моон соӊгаар кислород-биле шаптараазыннар турбас. Станция бир шакта 39-47 куб кислородту бүдүрүп турар. Дүн-хүн дивейн, долузу-биле автоматчыткан хевирге соксаал чокка ажылдап турар. Бир хонукта 12 балонну долдурар аргалыг. Мооӊ мурнунда садып алганывыс кислород станциязы база бар. Берге үелерде чаңгыс станция күш четпейн баар. Белен долдуруп каан балоннарны немей эккеп турган бис. Берге үелерде, чаа коронавирус хамчыыныӊ үш дугаар чалгыыныӊ эгезинде, 40 ажыг балонну бир хонукта ажыглаптар турду. Эӊ-не хөй дизе 100 балонну эккеп алырывыска, 2-3 хонукта төне бээр. Балонну боду бүдүргеш, долдуруп алыр станция Тывада ам ийи. Бирээзи Ак-Довуракта, өскези бисте. Перинаталдыг төпте, кол корпуста база станциялар бар. Ынчалза-даа олар бо амгы станцияга көөрде, бөдүүн» – деп, Республиканыӊ 1 дугаар эмнелгезиниӊ кол эмчизиниӊ оралакчызы, хирург эмчи Шолбан Күжүгет дыӊнаткан.

Чаа станциялар бир хонукта 800 литр чедир эмчи кислородун бүдүрүптер. Станцияныӊ үзүктел чок ажылдаарынга, 1,5-2 чыл болгаш-ла ажыглап каапкан материалдарын солуурундан аӊгыда, кандыг-даа немелде чарыгдалдар херек чок. Станцияны канчаар ажыглаарын хандырыкчы фирманыӊ төлээлери эки өөредип кааннар. Автоматчыткан бүдүрүкчү станция кислородту боду-ла дорт палаталарже киирип турары эки. Станцияныӊ ажылдаарынга таарымчалыг температураны, өртке удур айыыл чок байдалды, кыш-чай чокка боду-ла автоматчыткан хевирге өйлеп ап турар. Кислород чүгле чаа коронавирус-биле аараан кижилерге эвес, реанимация, пульмонология, кардиология болгаш өске-даа эмнелгелерге херек дээрзи билдингир.

Аржана ЧАМЗЫРЫН.

Авторнуң тырттырган чуруктары.

#Кадыккамгалаляамызы #Коронавирус #Кислородстанциязы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КАРА-СУГНУҢ МАЛЧЫНЫ
Следующая запись
СПОРТ ОРДУЗУНУҢ ТУДУУН ДООЗАР ИДЕГЕЛ БАР
Меню