Рубрикалар

ЧАА ШКОЛАЖЕ ӨӨРЕНИКЧИЛЕРНИ ХҮЛЭЭП ЭГЕЛЕЙ БЕРГЕН

Сентябрь 1-де Кызыл хоорайның солагай талакы эриинде дачаларда үрде манаан чаа школа эжиин ажыдарынга белен. Амгы үениң негелдезинге дүүштүр кылган школага 825 олуттуг, 33 класс турар. Чаа өөредилге чылында 308 бирги классчылар чаа школаже кирер күзелин илереткен.

18 дугаарлыг школа ажыттынарга хоорайның школаларында үшкү ээлчег узуткаттынары билдингир. Кызылдың мэриязында өөредилге департаментизи чаа школага өөренир уругларның мониторингизин баш бурунгаар санап кылган. Хоорайның школаларындан 1245 өөреникчи (өөреникчилерниң ниити санының 49,4 хуузу) 18 дугаарлыг чаа школаже шилчиир.

Дача чурттакчылары ам-на амыраан­нар. Ырак черже хоорайже өөренип чоруп турар уругларының айыыл чок байдалы дээш сагыш човавас апаарлар. Оон аңгыда хоорай биле дача аразының харылзажылгазы база чиигээр.

Бо чылдың апрель 1-ден тура өөре­дилге департаментизи бирги класс­чыларның ада-иезинден (хоойлу езугаар төлээлекчилеринден) билдириишкиннерни хүлээп эге­лээн. Август 3-ке чедир 308 билдириишкин кирген.

«Өөредилге» национал төлевилелдиң ачызында Кызыл хоорайга ам-даа 2 школаны тудары көрдүнген. Ол ышкаш уруглар садтары, көдээ школаларның капиталдыг септелгези, спорт залдар, шөлчүгештерниң тудуглары.

2021 чылдың август 4-тен эгелеп 18 дугаар ортумак школаже 2-11 класс­чыларның ада-иезинден (хоойлу езугаар төлээлекчилеринден) билдириишкиннерни хүлээп эгелээн. Сентябрь 5-ке чедир Кызыл хоорайның Пригородная кудумчузу, бажың 8 деп адреске хүлээр.

Аржана ЧАМЗЫРЫН.

#Өөредилге #Кызылдыңмэриязы #Чаашкола #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХӨЙ АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАЛЫГ ТӨПТЕР ХҮЛЭЭП АЛЫЫШКЫНЫН ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ТЫВА АРАТ РЕСПУБЛИКА-БИЛЕ ЧАЖЫТ ШЕВЕР ЧҮЛДҮМ
Меню