Рубрикалар

ЧАА ТЕХНИКА ДОРААН АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕН

Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези “Чүък дажыыр сервис төлевилел” ажылын эгелээ-ле чаа-ла дөрт ай болуп турар. Бо бүдүрүлгени Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызын аңгылаан соонда тургускан. Чылдар-биле чыглып келген бок-сүрээден бүрүнү-биле адырлып, шыңгыы демиселди чорудуп эгелээринге күштүг, чаа үениң машина-техниказы чугула херек. Ооң кадында, кылыр ажылдың хемчээли улуг, чүгле найысылал эвес, а кожууннарда бок айтырыы база нарын болуп артпышаан.

Сагындырып каалы, бо айтырыгны үзе шиитпирлээри-биле чаа техника садып алыр акшаны ТР-ниң Баштыңы-Чазак Даргазы Владислав Ховалыгның дилээ-биле РФ-тиң Чазааның федералыг бюджеттен  аңгылап бергени 1, 5 млрд рубльден үндүрүп турар. “Бок  реформазының” аайы-биле чаа спецтехника садарынга 300 сая рубльди үндүрген. Тускай техника сентябрь айдан эгелеп уурук-сууруктап Тывада кээп эгелээн.  Ниитизи-биле бо чыл төнчүзүнге чедир  кээр ужурлуг 45 техниканың бо хүнде 30-ни келген: 17 бок сөөртүр камазтар, 3 грейдер, 4 бульдозер, 2 бок чүдүрер техника  болгаш 4 трал. Ам-даа чыл төнчүзүне чедир 3 сөөртүкчү (тягач), 6 камаз-самосвал, 2 орук далдавас машина (вездеход), 2 артындан чүдүрер камаз болгаш 40 куб бок сыңа бээр бункер кээри манаттынып турар.Оларны чүгле Кызылга эвес, кожууннарже база хуваагаш, тарадыры көрдүнген. Амдыызында, ноябрь 18-тен эгелеп 13 бок сөөртүр чаа техника Кызыл хоорайның кудумчуларын аштап кирипкен.

Чаа технология ёзугаар кылдынган  техниканы башкарып билир тускай мергежилдиг чолаачылар база хереглеттинип турар. Оларны чооку үеде өөредип эгелээр дээн. Амгы үеде Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези “Чүък дажыыр сервис төлевилел” 50 ажыг кижиге доктаамал ажылга тургустунуп алыр арганы берген. Оларның саны хүнден-хүнче көвүдээр дээрзи билдингир.

Республика девискээринде чыглы берген бокту чүгле аштаарындан аңгыда, ону эде болбаазырадыр завод тудуунуң дугайында айтырыг шиитпирлеттинип турар. Чоокку чылдарда Кызыл хоорай чоогунга болгаш Чадаанага ийи заводтарны тудары көрдүнген. А “Бок реформазының” боттанылгазы 2030 чылга чедир уламчылаар.

Бист.корр

Предыдущая запись
БОК АШТААР ТЕХНИКА АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕН
Следующая запись
РФ-тиң Президентизиниң  СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Тывада келген 
Меню