Рубрикалар

 Чадаананың автовокзалын чаартып, ажыглалга киирген…

Чадаананың автовокзалын 2022 чылдың март 27-де хуу сайгарлыкчы Александр Анатольевич Балчыырак ажыдып, ажыглалга киирген.

Дыка үр чылдарда ээн кагдынган автовокзал бажыңын 2012 чылда ол садып алган. Үениң негелдезинге дүүштүр ажыглалга кииреринге чедир шаптараазыннар, шиитпир­лээр ужурлуг айтырыглар А.А. Балчыырактың мурнунга хѳйү-биле тургустунуп турган.

Александр Анатольевич ѳѳнүң ишти Людмила Владимировна-биле кады Чадаана хоорайга 2012 чылда «Ноян» байыр-дой ѳргээзин, «Анай-­Хаак» кафезин 2018 чылда ажытканнар. Ынчангаш аныяктарның куда-доюн, тѳрүттүнген хүннери болгаш чоннуң улуг байырлалдарын демдеглээри кижи болганынга аажок таарымчалыг апарган.

2022 чылда Александр Анатольевич биле Людмила Владимировна Чадаана хоорайга үш дугаар бажыңны – чоннуң аргыштырылгазын бедик деңнелге чорудар автовокзалды ажытканы улуг чедиишкин болгаш тѳѳгүлүг болуушкун болур. Ба­йырлыг хемчегге Чѳѳн-Хемчик кожууннуң чурттакчы чону, хоо­рай чагыргазының, культура эр­гелелиниң, Чадаанада М. Мер­ген-Херел аттыг Культура бажыңының уран талантылыг аныяктары, сайгарлыкчылар болгаш чоок тѳрелдери киришкеннер.

Вячеслав МОНГУШ.
Чадаана хоорай.

Предыдущая запись
Сцена кырынга чааскаан…
Следующая запись
Мөңгүн-Тайга — инновация төвүн ажытканнарның бирээзи
Меню