«ШЫН» — ТӨӨГҮЛҮГ СОЛУН

ЧАГЫДЫЛГА — 2019

«Шын» солуннуң 2019 чылдың чагыдылгазы Тываның бүгү поч­та салбырында бо хүннерде чоруп турар. Ынчангаш «Шынны» үезинде чагыдып алырынче республика­ның ырак-чоок булуңнарында чурттап турар хүн­дүлүг чонувус­ту, бижикчилеривисти, номчукчуларывыс­ты кыйгырдывыс!

ПОЧТА ТАВАРЫШТЫР

Индекс 1 айда 3 айда 6 айда
11530 — хуу кижилерге 179,83 539,49 1078,98
31730 — организа­цияларга 189,83 569,49 1138,98

 РЕДАКЦИЯДАН БОТТАРЫ КЭЭП АЛЫР КЫЛДЫР ЧАГЫДАР БОЛЗА

Индекс 1 айда 3 айда 6 айда
11530 — хуу кижилерге 96,00 288,00 576,00
31730 — организа­цияларга 120,00 360,00 720,00

Хүндүлүг чонувус! «Шын» солунну уезинде чагыдып номчуңар!

Меню