Рубрикалар

Чайгы дыштанылга

38 000 лагерь белен

Санкт-Петербург хоорайга болган хоойлужудулга Президиумунуң Чөвүлел хуралынга РФ-тиң чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов чайгы дыштанылга үезинде уругларның дыштанылгазының дугайында чугаалаан.

Илеткелдиң эң-не кол чүүлдери:

– Бо чылын 38 000 организациялар уругларны чайгы үеде дыштандырарынга белен. Ол дээрге эрткен чылга көөрде 3 хуу хөй болуп турар.

– Чайгы дыштанылга үезинде 5 сая ажыг уруг бо чылын дыштаныр. Оларның аразында Луганск болгаш Донецк Улус Республикаларындан келген бичии уруглар база кирип турар.

– Эрткен чылга көөрде уругларның чайгы дыштанылгазы дээш акшаландырыышкын 20 хуу хөй болур. Барык 59 млрд рубль бо чылын чайгы лагерьлерже көрдүнген.

– РФ-тиң Президентизи В. Путинниң даалгазы-биле уругларга кешбэк программазының хуусаазын узаткан. Ук программаже майгыннарга дыштаныр лагерьлер база кирер апарган.

– Кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг уругларны дыштандырарының аргаларын калбарткан. Ук лагерьлер дээш чыл санында 300 сая рубльди үндүрери көрдүнген.

– 2022 чылдың июнь 1-ден эгелеп «Алые паруса» деп уругларга кадыкшыл болгаш өөредилге төвү ажыттынар. Аңаа коронавирустан аарып каапкан уруглар дыштанмышаан, тускай эмнээшкинни эртер.

– РФ-тиң Президентизиниң даалгазы-биле 2030 чылга чедир 1400 стационарлыг, 300-тен 1000 чедир майгыннарлыг лагерьлерниң санын көвүдедир деп чаа федералдыг программаны боттандырар.

– Чайгы дыштанылга эрткен соонда РФ-тиң Чырыдыышкын яамызы, ада-иелер болгаш эксперттер эң-не тергиин дээн 5 лагерьни тодарадыр.

– 2022 чылдың сентябрьда «Артекке» лагерьлер ажылдакчыларының шуулганы болур.

А. Ондар очулдурган.

Предыдущая запись
Кымнар чаа пособиени алырыл?
Следующая запись
“Ном делегейинче” аалдаашкын
Меню