Рубрикалар

ЧАШКЫ КҮЗЕЛИ БОТТАНГАН

Социал керээ

Алдын-Айның чашкы күзели күрүне программа­зының ачызында боттанган. Ол бичиизинде ойнаар-кыстарынга хепти даа­рап, шевер болуксап чо­раан. Аныяк шевер «Угулза» деп дааранылга черин Элегес сумузунга ажыдып алган. Ам боду чагыгларны хүлээп ап, чаңгыс чер-чурттугларынга каас-чараш хепти даарап турар.

Дааранылга черинде ас­кыыш­тарда тыва тоннар, чеңи-чоктар, национал аян-биле даараан ажылдап кедер эр, кыс костюмнар, платьелерни аскан. Уругларга хураган кежинден тыва тонну сумунуң шевери Алефтина Чылбаковна-биле кады даараан болду. Аныяк сайгарлыкчы-биле “Шын» солуннуң корреспондентизи ужурашкан.

Чеди-Хөл кожууннуң Элегес сумузундан Алдын-Ай Аңгыр-оол социал керээ дамчыштыр акша-хөреңгизин алган до­раан дааранылга дериг-херекселдерин тыптынып кирипкен. Бүдү­рүлгеге ажыг­лаар чуга болгаш кылын хеп даараар, алгы-кеш-биле ажылдаар машиналарны садып алган. Пөстүң кескен чериниң кыдыгларын даараар машина база бар. Оон аңгыда калбак тырыкы бижекти база чагыдып алган. Ооң-биле хөй материалды каътталдыр салгаш, хары угда кезиптер. Чагыглар көвүдеп эгелээрге, дыка ажыктыг херексел дээрзин аныяк шевер чугаалады.

– Ийи чыл бурунгаар “Ты­ва мода” дизайнерлер каттыжыыш­кынның удуртукчузу, республикада билдингир шевер Кежикей Олеговна башкым мени дааранырынга өөреткен.

Элегес суму чагырыкчызы Айдыс Иргит күрүне программазынга киржирин сүмелээрге, бизнес-төлевилелимни ажылдап кылгаш дужаапкан мен. Төлевилелим шилилгени эрте бээрге, аажок өөрээн мен.

Чаа ажыттынган болгаш амдыызында чааскаан дааранып тур мен. Сумунуң чурттакчыларындан бичиилеп чагыглар кээп турар. Пөстү хоорайдан садып ап тур мен. Шору шуудай бергеш, соцчеткилерге «Угулзаның» арынын ажыдып алгаш, даа­раан хевимни аңаа делгеп, чагыгларны база хүлээп эгелээр мен. Сумунуң чагыр­газы Культура бажыңының бир өрээлин аңгылап берген. Ол дээш четтиргенимни илередип тур мен.

Сумуларда ажыл-агый тала­зы-биле айтырыг нарын болгай. Соцкерээниң ачызында хуу­да херээм ажыдып алыр аргалыг болдум. Чоорту ажылчын олуттарны немей тургузуп, сумунуң арга-дуржулгазы улуг ус-шеверлерин ажылче хүлээп алыр күзелдиг мен. Оларның арга-сү­мези эгелеп чоруур кижиге дыка үнелиг – деп, аныяк сайгарлыкчы чугаалады.

Алдын-Ай Тыва­ның күрүне универ­ситединге мал эмчизи дээди мергежилди чедип алган. Ынчалза-даа чашкы күзели дээди эртемден күштүг болуп, сайгарлыкчының ажыл-херээн ажыдып алырынче “идипкен” деп болур.

Аныяк сайгарлыкчы ам-даа арга-дуржулгазын бедидип, өөренир күзелдиг. Үе-биле чергелештир ажылынга чаа угланыышкыннарны база ажыглаар бодалдыг. Ажыдып алган даа­ранылга черин Алдын-Ай улгаттырып, сумунуң хөгжүлдезинге үлүүн кии­рер сорулганы салган.

Шеңне ХОВАЛЫГ.

#Экономика #Социалкерээ #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ИЙИ ДАКПЫР ОРДЕННИГ ТЫВА АССР БОЛГАШ АМГЫ ҮЕ
Следующая запись
ЭРГИ СОЛУННАР-БИЛЕ НОМЧУКЧУЛАР АМ-НА ТАНЫЖАР
Меню