Рубрикалар

Чаштарга тывыскан ховар аттар

Кижи төрелгетен тыптып келген үеден бээр чаш уруг-дарыгга атты тыпсып чораан. Ол аттар ук чоннуң культуразын, ажыл-чорудулгазын херечилеп турган.

Буддизмни хүлээп алырының мурнунда тывалар ажы-төлүнге  кандыг төрел-аймактарга хамааржып турарындан (Салчак, Саая..), даштыкы овур-хевиринден (Чараш-оол, Хензиг-оол…) база ийи уткалыг — Өшкү-Саар, Арбын-Кежик дээн ышкаш аттарны тыпсып турган.

Оол уругларга – оол деп кожумактыг, а кыс уругларга «кыс» азы «уруг», -маа (тибет дылда «авай» дээн уткалыг) деп кожумактыг аттар болур.

Оон ыңай, чаңгыс дазылдыг сөстен тургустунган аттарга өске кожумактар немеп каан аттар база бар: Лопсан — Лопсанчап; Күнзең – Күнзеңмаа.

Буддисчи шажын тывылгандан бээр, чаа төрүттүнген чаштарга бурган аттары, шажын номнарының болгаш өөредииниң, ламаларның эргелерин айыткан сөстерден укталган аттарны тыпсып эгелээн. Ол аттар колдуу тибет болгаш моол дылдардан келген аттар болур.

База бир хуу аттар бөлүү – орус дылдан келген хуу аттар болур. А ол аттар база өске европа чоннарындан чедип келген аттар. Чижээ: Александр – «камгалакчы», бурунгу грек дылдан укталган ат болур. Тыва чон уруг-дарыынга 1947 чылдан эгелеп, орус аттарны  тыпсып эгелээн, ол үеден эгелээш фамилия, адазының ады дээш херечилел, документилерни аайлап эгелээн.

Кижиниң ады – ол анаа-ла сөстер эвес, а адында кандыг утка сиңирип каанындан база бүгү чуртталгазының оруу кандыг болурун көрүп болур.

Амгы үениң чамдык ада-иелери  ажы-төлүнге  аттар бээрде утказын ожаавайн, анаа-ла боттарының үзел-бодалы-биле азы даашкыр дыңналып турарын бодап берип турарлар. Ат бээри – улуг харыысалга-дыр, чүү  дээр ийик, «корабльды канчаар адап каар сен, ол ынчаар эжиндирер»…

2019 чылда төрүттүнген чаштарга берген эң-не хөй аттар:

Эр аттар: Начын (66), Алдар (64), Доржу (55), Субудай (Сүбедей) (55), Александр (47), Тензин (Дензин) (47), Сайын (47), Батыр (43), Каң-Демир (41), Арзылаң (Арслан) 39.

Херээжен аттар: Александра (111), Дарина (Дарья) (99), Аделина (Аделия, Адель, Аделя, Аделья, Адельяна) (90), Асель (Аселя, Аселия, Асселия, Ассель, Асселя) (76), Амелия (65).

2019 чылда тывыскан ховар болгаш солун

 аттар:

Эр аттар: Аварга, Аарон, Азам, Агым, Адам, Ади-Хаан, Адучин, Айгор, Айдай, Айдызаан, Айдэр, Айнурад, Айыран-Санаа, Алангыыш, Анхель, Арбын, Арис­тар, Арзылаң-Күдерек, Арнольд, Артан-Санаа, Артемур, Аянчы, Багыр, Балчиням, Бахтияр, Бүдегечи, Бургат, Буян-Бадыргы, Буянныг, Баярсайхан, Баят, Всеволод, Всеслав, Галсан, Гантумэр, Гунжан, Далайжап, Дамыр, Дангырак, Дашинима, Демир-Чаан, Денгер, Диңмиттиг, Дольган, Доменчик, Доминик, Доржнамжом, Дуганчы, Ирбиш, Кажык, Казы, Казылган, Кайлас, Камгалакчы, Канчаан, Карэн, Кива, Кончог, Күзенги, Күчүтен, Кюльхан, Лубсан, Людамир, Мартаажык, Мархаан, Мерзе, Меспей-оол, Мөге, Моисей, Мөнгүлек, Мөндүме, Намзырайжап, Намсел, Намсер, Одбагмед, Окпан, Октай, Омар-Хаям, Омеллан, Оргаатан, Сайлыг, Сайын-Дээр,  Сайнбата, Самбха, Самнаар, Саяхат, Соломон, Сомбреро, Сорумбил, Спартак, Субурган, Сувад, Сунил, Сыдымчы, Сыгыт, Сырын, Таджан, Төрепчи, Трисонг, Туван, Уян, Хүндүжүк, Чагатай, Шаңнаан, Шарлан, Шерхан, Шынар, Эреге, Эртежи.

 Херээжен аттар: Аада, Авигея, Авырал, Адема, Айбигэ, Айгиза, Айдың-Дээр, Айлываа, Айхыраа, Айшвария, Айырак, Ак-Лина, Алэрия, Ариунтуя, Арья-Нариана, Арьявала, Асу, Ахлам, Аюсана, Аялзы, Балтанхамо, Биядара, Ваджрама, Венера, Весна, Гамилия, Гианэя, Дайра, Дадарина, Даңгыраа, Дари, Дарига, Делигира, Донома, Доржээ, Ен-Цуу, Есуй, Жанелия, Каныкей, Католия, Лайжит, Ламита, Лан-Суу, Лея, Матильда Меланитта, Мегим, Мишель, Мөнгүнаш, Мөнгүнтай, Мөнгүнчаш, Нанзата, Наргица, Ойнаарак, Рапунцель, Ригчема, Риша, Сагылдак, Сайынды, Сайытмаа, Саран-Туяа, Сатчыгаш, Сувдаа, Сыгырга, Сю-Льи, Тунсайара, Хадича, Хүлүмзүрүг, Хүннээрек, Цече, Чайылаш, Чаражай, Честек-Кат, Чозом, Шуруу, Эвилел, Эне-Сай, Ээлдек, Янсылу.

Шойгу деп атты   2017 г. – 18 чаштарга тывыскан, 2018 г. – 10, 2019 г. – 24 оолдарга;

Сүбедей (Субудай) деп атты 2017 г. – 39, 2018 г. – 54, 2019 г. – 55 оолдарга берген;

Амелия:  2017 – 44, 2018 – 86, 2019 – 65 уруглар ындыг аттыг болганнар.

  Тыва Республиканың ХБАБ Эргелели. #Шын

Предыдущая запись
Иви санын 36 муң баш чедирер
Следующая запись
Элээдилер күжүн шенешкен
Меню