Рубрикалар

Часкы хову ажылдарынче 27 млн рубльди тускайлаан

Республиканың чер ажыл-агыйлары бо чылын 62 млн рубльди часкы хову ажылдарынга дээш алыр. Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы бо хүнде 27 млн рубльди ажыл-агыйларның агар саннарынче шилчиткен.

Бедик шынарлыг үрезиннер бүдүрүлгезинге база гектарга деткимче субсидияларын чер ажылдыг ажыл-агыйлар алыр. Оон аңгыда 102 фермер ажыл-агыйлары мал чиир культура үрезин садып база сөөртүп алырынга акша-хөреңгини алган. Ыраккы кожууннарда чер-биле холбаалыг ажылдыг 78 кижи шөлдерин чарып, илииртеп эгелээн.

Республиканың эң улуг чер ажыл-агыйлары — фермерлер А. П. Желтухинниң, Г. А. Кимниң тараачын-арат ажыл-агыйлары база хуу сайгарлыкчылар Р. А. Сат, А. Б. Дадар-оол олар күрүне деткимчезин алырлар.

«Акша-хөреңгиниң 43 хуузу часкы хову ажылдарының аңгы-аңгы угланышкыннарынче хувааттынган. Апрельдиң ортанга чедир саң-хөө акшаларын төндүр шилчидер планныг бис» — деп, ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының бирги оралакчызы Лариса Монгуш демдеглээн.

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы эгелеп чоруур фермерлерни, өг-бүле фермаларын база көдээ ажыл-агый кооперативтерин деткииринче угланган күрүне программалары-биле көдээ ишчилерге улуг дузаны чедирип турарын сагындыраал.

Тываның Чазааның парлалга албаны.

Предыдущая запись
Башкыларның профессионал мергежил мөөрейлери эгелээн
Следующая запись
Ада-чурту дээш амы-тынын өргээн
Меню