Рубрикалар

Чазак хуралынга

Эмин эрттир көвүдээшкин чок, ынчалза-даа байдал нарын

Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Саттың ковидтен аарыг улусту эмнээрин организаастап турарының байдалынга хамаарыштыр илеткелин шүгүмчүлелге таварыштырган. Баштыңчының неделя бурунгаар берген даалгаларынга сайыттың илеткели харыы бербейн турар деп чүвени Чазак Даргазы демдеглээн. «Бөгүн Россия шупту рекордтарны ажа базып турар. Бир эвес чайын бир хонук иштинде аараан улустуң саны 13 муң кижи турган болза, ам бөгүн 24 муңдан батпайн турар. Ковидтен кижилерниң өлүп турарынга хамаарыштыр Тыва 50 дугаар черде турар. 2020 чылдың май 22-ден ноябрь 22-ге чедир Тывага 140 кижи чок болган. Тываның кадык камгалал системазы бо мындыг байдалдарда чиге тодаргай болгаш дем-биле эп-найыралдыг ажылдаар ужурлуг. Мээң айтырыгларымга харыыны мен дыңнавайн бардым. Элээн шыңгыы кылдыр белеткенип алырын сайыттан дилеп тур мен» -деп, Чазак Даргазы немей чугаалаан.

Нормаларны тодаргайы-биле айтыр херек

Тываның ковидтен аарый берген чурттакчыларының ниити санының 60,8% хуузунуң инфекция-биле аарый бээр дөзү – өг-бүле иштинден үнүп тараар, өг-бүле байырлалдары-биле холбашкан байдалдардан аараан бооп турар. Чазак Даргазының оралакчызы Александр Брокерт аппарат хуралынга ында киржип турар улуска, бөгүнде хөй-ниитиниң чемненилге ажыл-агый черлеринге дараазында нормативтер күштүг болуп турар болза эки деп тайылбырлаан: ниити шөлү 1000 кв. метрге чедир шөлдүг черлерге 4 кв. метрге 1 кижиден хөй кижи турбас ужурлуг. Ынчап кээрге 1000 кв. метрден улуг шөлдүг черге 50 кижиден хөй кижи турбас болза эки. Ынчалза-даа Александр Брокерттиң Баштыңчыга «кижилерниң ылап-ла ында бодунга аарыг халдадып ап турар черлерни тодарадыры-биле, ийи хонук дургузунда байдалды бис езулуг шыны-биле сайгарып шинчилептер бис. Кижилерге херек кырында ылап-ла аарыг халдадып болур аргалыг ындыг байдалдыг черлерге хоруушкунну киирер ужурлуг бис» деп илеткээн.
Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол пандемия-биле демиселди биче бизнестиң ажыл-агый черлерин аттырып аар арга-биле ынаар угланган байдалга чорудар ужурлуун база демдеглээн. Баштыңның оралакчызы Александр Брокерт ийи хонук дургузунда улустуң кафелерге, садыг төптеринге болгаш өске-даа черлерге мөөңү-биле чыглыр санының ылап шын нормазын бөгүнгү байдал-биле дүүштүр ажылдап кылыр ужуруг.
Амбулаторлуг байдалда аарыг улустар халас эмнер-биле долу хандыртынган.
Дарганың оралакчызы Саида Сеңгии коронавирустан аарыг улустуң халас эмнер-биле хандыртынганының дугайында илеткээн. Республика бюджединиң акшазы-биле амбулаторлуг эмнээшкинде турар 2031 улуг улус болгаш 1210 уруглар эмнер-биле хандыртынган. Эмнерниң артыы ам-даа 1695 кижини эмнээринге чедер. «Амоксициллин» болгаш «Парацетамол» деп эмнерни 760 муң рублейге садып аарын планнап турар. Федералдыг акшалар-биле эмнер садып аары-биле керээлер чардынган. Ноябрь 25-тен эгелеп амбулаторлуг аарыг кижилер херек эмнерни ап эгелээр.

Дүвүрээзинниг көргүзүглер
Эрткен неделяның көргүзүглери-биле алырга коронавирус-биле аараан улустуң саны Бай-Тайга кожуунда 24 кижи санынга, Чеди-Хөлде 11, Сүт-Хөлде 8, Тере-Хөлде 6 кижи санынга көвүдей берген бооп турар.
Бай-Тайга кожуунда 270 аарыг улус бүрүткеттинген, оларның 33-ү бичии уруглар. Ынчангаш чонга аарыгдан камгаланырын удуртукчулар сагындырып турар.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИНДЕ ТЫВА ДЫЛДА КАПСЫРЫЛГАЛАРНЫҢ АМГЫ БАЙДАЛЫ БОЛГАШ КЕЛИР ҮЕЗИ
Следующая запись
Бүгү Россияның караа четпестер ниитилелиниң Тывага тургустунуп эгелээн төөгүзүнүң арыннары
Меню