Рубрикалар

ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫННАР

Тываныӊ Баштыӊы В.Ховалыг ТР-ниӊ Үндезин хоойлузунга даянып, 482 дугаарлыг Чарлыы-биле республиканыӊ юстиция сайыдыныӊ хү-лээлгезин күүседир албан-дужаалга Евгений Мельниковту томуйлаан.

Евгений Александрович Мельников Кызыл кожууннун Каа-Хем суурга төрүттүнген. Уралдыӊ күрүнениӊ юридиктиг академиязын 2003 чылда доозуп алгаш, төрээн Тывазынче чанып келген.

2003-2007 чылдарда Кызыл районнуӊ прокураторазынга ажылдаан.
2007-2008 чылда Кызыл хоорайныӊ прокурорунуӊ дузалакчызыныӊ, 2008 чылдыӊ декабрьдан 2010 чылдыӊ майга чедир Бии-Хем, Каа-Хем кожууннарныӊ оралакчы-прокурорунуӊ албан-дужаалынга ажылдаан.

2010-2020 чылдарда Каа-Хем кожууннуӊ прокурору, а 2021 чылдыӊ ноябрьга чедир Тыва Республиканыӊ Прокуратуразынга федералдыг хоойлужудулганы сагыырын хынап хайгаараар килдистиӊ улуг проку-рору болуп, күрүне албанын күүседип турган.

Республиканыӊ Садып алыышкын адырында керээ системазын таа-рыштар яамыныӊ удуртукчузу — сайыттыӊ хүлээлгезин күүседир албан-дужаалга Чечек Ооржакты томуйлаан.

Чечек Кундаковна Ооржак Суг-Аксы суурга төрүттүнген. 1984 чылда Но-восибирскиниӊ совет кооперативтиг садыглаашкын институдун, 2005 чылда Хакасияныӊ Н.Ф.Катанов аттыг күрүне университедин дооскан.

2003-2005 чылда Кызыл хоорай чагыргазыныӊ аъш-чем курлавыры, садыглаашкын болгаш хандырылга килдизиниӊ кол специализи, 2005-2008 ол-ла килдистиӊ даргазы болуп ажылдаан.

2008-2021 чылдарда Кызыл хоорай чагыргазыныӊ муниципалдыг садып алыышкын килдизин даргалаан.

2021 чылда Тыва Республиканыӊ Садып алыышкын адырында керээ системазын таарыштар сайыдыныӊ бирги оралакчызы турган.

Тываныӊ Баштыӊы В.Ховалыг ноябрь 9-та үнген 481 дугаарлыг Чарлыы-биле Ч.К. Ооржакты сайыттыӊ хүлээлгезин күүседир албан-дужаалга томуйлаан.

Р.Демчик

Предыдущая запись
Өвүр кожуун тарылганың бирги кезээн 100 хуу күүсеткен
Следующая запись
АЖЫЛЧЫН УЖУРАЖЫЛГА
Меню