Рубрикалар

«ЧЕДЕР» — ТОС ЭРТИНЕНИӉ БИРЭЭЗИ

Тываныӊ ат-сураглыг «Чедер» курорту бо чылын ажылдап эгелээр дээрзин республиканыӊ кадык камгалал яамызы дыӊнадып турар.
Бойдустуӊ эм-дому сиӊген Чедер хөл бо чээрби бир векте онзагай чараш чурумалдыг чер болур. Чүге дизе курортту катап тургузар талазы-биле улуг төлевилел республиканыӊ 2025 чылга чедир социал-экономиктиг хөгжүлдезиниӊ бот-тускайлаӊ программазында кирген.

Хүннер, айлар шуужуп эртип-даа турза, тудуг ажылы черле соксаваан. «Чедерде» улуг ажыл-үүлени бүдүп турарын Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг көргеш мынча дээн:

«Республиканыӊ чонунуӊ «Чедер» курортунуӊ катап ажыттынарын кайы хире манап турарын билир мен. Ооӊ чаны-биле эрткен санымда-да, барып четкеш, ажылдыӊ шуудап турарын, өскерилгелер барын көрдүм. Эрги корпустарын септеп каан, алды корпусту тудупкан. Оруктары асфальтылыг. Электри четкизин кожуп каан. Бассейн белен. Даштыкы инженерлиг ажылдар кылдынган».

Чедер хөлдүӊ малажы-даа, суу-даа хан-дамыр, нерви системазы, сөөк-даяк, сыӊый, бестер, кеш аарыгларын эмнээр дээрзин эртем ёзугаар бадыткаан. Томскиниӊ курортология болгаш физиотерапия талазы-биле эртем-шинчилел институду ооӊ эм шынарын шинчилээн.

Р.ДЕМЧИК.

Предыдущая запись
АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ ИЙИ ДАКПЫР ЧЕМПИОН БОЛГАН
Следующая запись
АМГЫ ҮЕНИҢ 81 ЭМЧИ ДЕРИГ-ХЕРЕКСЕЛИ НЕМЕШКЕН
Меню