Рубрикалар

ЧЕДИИШКИННИГ ЭМНЭЭШКИН

«Чүрек-дамыр аарыглары-биле демисел» төлевилелди Тывада чедиишкинниг боттандырып турарын республиканың кадык камгалал яамызы дыңнадып турар.

Чүрек-дамыр аарыглыг улустарның диагнозун тодарадырынга, эмнээринге улуг ужур-дузалыг амгы үениң эмчи дериг-херекселин Республиканың 1 дугаар эмнелгези, Барыын-Хемчикте эмчи төвү ажыглап турар. Оларның аразында тускай дерилгелиг дөрт аппаратты инсульттап турган пациентилерниң кадыын сегидип эмнээринге хереглээр.

— Чурукту дыка тодаргай көргүзер амгы үениң эмчи дериг-херекселин ажыглааш, бистиң эмчилеривис магадап турарлар. Кол чүүл — аарыгны көрүп тып алыры. Эмнээшкинге чаа технологияларны ажыглавышаан, эмчи дузазының шынарын экижидип, ооң хевирлерин делгемчидип турар бис — деп, Республиканың чүрек-дамыр төвүнүң удуртукчузу Херелмаа Моңгуш тайылбырлаан.

Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, хан-дамырның эргилде системазының аарыгларындан улустуң чок апаар таварылгалары, эрткен чылдың көргүзүглери-биле деңнээрге, эвээжеп турар. «Кадыкшыл» национал төлевилелдиң база «Чүрек-дамыр аарыглары-биле демисел» регионалдыг төлевилелди боттандырганының ачы-хавыяазы деп түңнеп турар.

Р. ДЕМЧИК белеткээн.

#Кадыкшыл #Националтөлевилел #Чүрек_дамыртөвү #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СУГ – ЧУРТТАЛГАНЫҢ ДАМЫРЫ
Следующая запись
Тываның Чазаа чурттакчы чонга садар хөмүрнүң өртээн бадырар шиитпирни хүлээп алган
Меню