Рубрикалар

ЧЕДИИШКИННИГ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА

Тыва Республиканың К. Чуковский аттыг уругларның ном саңының делегациязы Алтай Рес­публикага барып четкен. Олар аңаа «Уругларның библиотека хандырылгазы: чаа аргалар болгаш чаа хемчээлдерни дилээри» деп регионнар аразының шуулганынга киришкеннер.

Делегацияны уругларның ном саңының директору, Тываның библиотекалар каттыжыышкынының даргазы Сылдысмаа Лопсан удуртуп чораан. Ол ышкаш шуулганга ном саңының директорунуң оралакчызы Өнермаа Амырмит, төлевилелдер талазы-биле ажыл-агый килдизиниң эргелекчизи Аяна Кара-Сал болгаш өске-даа ажылдакчылары киришкеннер.

Сылдысмаа Лопсан күрүнениң культура албан чери биле хөй-ниити организациязының кады ажылдажылгазының дуржулгазы-биле үлежип, «Ном саңы болгаш коммерциялыг эвес албан черлери: чедиишкинниг кады ажылдажылга» деп илеткелди кылган.

2018 чылдан тура Тываның Ном саңнарының каттыжыышкынының 9 төлевилелин янзы-бүрү фондулар деткээн. Бир дугаар 2019 чылда «Төөгүнү ажытпышаан» деп төлевилел-биле Президентиниң шаңналының фондузундан 500 муң рубль ойнап алган. Бо төлевилелдиң боттандырыышкыны төөгүнүң сактыышкынын көргүскен парлалгаже орукту ажыдарын хандырган. Чурагайлыг архив периодиктиг үндүрүлгелерниң боттарын кадагалап арттырып алырын магадылап турар. Бо чүүл төөгүнү салгалдан салгалче дамчыдар аргалыг болур. Тыва Республиканың мындыг периодиктиг үндүрүлгелер архиви чурагайлыг технологиялар үезинде төөгүлүг билиглерни мультимедийлиг хевирге ырактан көрүп алырын бөдүүнчүдүп турар үндезин апарган. Тыва парлалганың электроннуг хевирлери саазын материалдарны солувушаан, медээлерни тып алырын белен кылып турар. Төлевилелдиң ажылдап келген үезинде Тываның 23 034 эң ховар үндүрүлгелерин чурагайжыткан.

Шуулганга оон ыңай ном саңының «Tuva_read» деп база бир чаа төлеви­лелиниң дугайында кайгамчыктыг медээ дыңналган. Ол Россия Федерациязының Президентизиниң шаңнал алыкчыларының бирээзи болган. Төлевилелдиң боттанырынга ниитизи-биле 2 207 010 рубль негеттинер.

«Tuva_read» деп төлевилел бүгү-ле күзелдиг кижилерге тыва литератураның электроннуг болгаш дыңнаар номнарны тургузарын көрүп турар. Ону номчууру хостуг болгаш халас болур. Дыңнаар болгаш электроннуг номнарны Тыва Республиканың К.И. Чуковский аттыг уругларның ном саңының албан ёзугаар сайтызында «Электроннуг библиотека» деп адырынга салыр. Ниитизи-биле 100 дыңнаар болгаш 1000 электроннуг номнарны тургузарын көрүп турар. Олар тыва уруглар чогаалының болгаш аас чогаалының электроннуг болгаш дыңнаар хевирлеринге делегейде бир дугаар хөйге ажык электроннуг ном саңының өзээ болур.

Ниитизи-биле шуулганның программазында Майма суурже, хөй-ле билдингир археология объектилеринче, көдээ черниң кадагалаттынып артып калган онзагай черлеринче экскурсиялар кирип турар. Программаның кол кезээ чаа салгалдың чаарттынган ном саңы – Майма районунуң төп библиотека системазынче баары болган.

Чыжыргана СААЯ белеткээн.

Предыдущая запись
САГЫШ-СЕТКИЛ КАДЫК ЧОРЗА, АЖЫРБАС
Следующая запись
ТӨӨГҮЛҮГ ҮЕЛЕРИ УТТУНДУРБАС
Меню