Рубрикалар

Чемпион мурнай берген

«Тува-запад» Дээди лигада хевээр

Каттышкан Араб Эмираттарының төвү Дубай хоорайда шыдыраага делегей чемпиону хүндүлүг ат дээш мөөрей уламчылавышаан.

Чедиги салыг соонда ам бо хүнде делегей чемпиону Магнус Карлсен (Норвегия) кордакчы Ян Непомнящийни (Россия) 4-3 сан-биле мурнай берген.

6 дугаар салыгда актар-биле ойнап турган чемпион мерзезин ийи кара тергеге орнапкаш, 3 шак ажыр ойнаан соонда, удуп алган. Дүүн болган 7 дугаар салыг хайым кылдыр доозулган. Ниити сан 4-3 апарган.

Мөөрейниң узун салыглардан тургустунган кезээ доостурунга чедир ам-даа 7 салыг арткан. Ян Непомнящий санны деңнештирип, дараазында салыгларда удурланыкчызын удуп албас болза азы ам база уттуруптар болза, мөөрей Магнус Карлсенниң тиилелгези-биле доостур.

Ынчан Магнус Карлсен 2 миллион евро шаңнал акша фондузунуң 60 хуузун чаалап алыр (1,2 сая евро). Ян Непомнящийге акша шаңналының 40 хуузу (800 муң евро) артар.

Делегей чемпиону биле кордакчы делегей чемпиону хүндүлүг ат дээш болгаш 2 миллион евро акша шаңналы дээш Дубайда ачыр-дачыр тутчуп турда, Тываның шыдыраачылары lichess.org сайтта «Тува-запад» болгаш «Енисейская Сибирь» онлайн-шыдыраа клубтарында чедиишкинниг ойнавышаан.

Чадаанадан Арат Ондар башкының тургусканы «Тува-запад» клуву Россияның регионнарының аразында турнирниң Дээди лигазынче киргеш, ам оон дүшпейн, Дээди лиганың эң шыырак командаларының санында хевээр.

«Енисейская Сибирь» онлайн шыдыраа клувунда делегей чергелиг турнирлер Тываныы-биле кежээкиниң 9 шак турда доктаамал эртип турар.

Мерген Анай-оол белеткээн

Предыдущая запись
КЫШКЫ СПОРТ СЕЗОНУН АЖЫТКАН
Следующая запись
Эриг баарлыг эки турачылар
Меню