Рубрикалар

ЧЕРЛЕ САЛДЫНМА, СУЛА САЛДЫНМА!

Кеземче херээнге онаашкаш, хосталып үнүп келген ыры-хөгжүмге салым-чаяанныг кижилер аразынга «Чаа соруктуң хөөннери» деп мөөрей доозулган. Аңаа ниитизи-биле 73 кижи (69 эр, 4 херээжен) хөгжүмчүлер киришкен.
Бай-Тайга кожуундан «Хемчик», Барыын-Хемчиктен «Сай-Хонаш», Чөөн-Хемчик кожуундан «Чадаана», Улуг-Хемден «Ыржым-Булуң», Бии-Хем кожуундан «Күзел», Сүт-Хөлден «Аккорд», Тожу кожуундан «Казыргы», Чаа-Хөлден «Ыяңгы», Таңды кожуундан «Сайзырал», Эрзинден «Ак-Хайыракан», Кызыл хоорайдан «Старый блокнот», «Джази Хантерс» болгаш Каа-Хем кожуундан «Сүлде» рок-бөлүк сцена кырынга дириг ыры-хөгжүмүн бараалгаткан соонда, Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Республиканың Улусчу чогаадылга төвүнүң директору Елена Ондарга удурткан жюри кежигүннери түңнелдерни үндүрген.
Ыры-хөгжүмнүң онзагай талазы, амы-хууда авторлуг ырылар, күүседип турар чогаалдың уран чүүл талазы-биле үнелели, хылдыг болгаш базар хөгжүм херекселдеринге ойнап турарының деңнели, шилип алган репертуарның нарын талазы, ырыны (вокал) күүседип турар техниказы, хөй үннерни ажыглап турары, сцена культуразы, артисчи оюн-тоглааны көргүзүп шыдаары деп тускай негелделерге демдектерни жюри кежигүннери салган.
Ооң түңнелинде, «Профессионал деңнели» дээш, Кызылдан Сылдыс Донгакка удурткан «Джази Хантерс», ол ышкаш ырыны «Онзагай ойнап күүсеткени» дээш Тожу кожуундан Меңги Ооржакка удурткан «Казыргы» ыры-хөгжүм ансамбльдери 4000 рубль түңнүг акша шаңналынга төлептиг болган.
«Ыры-хөгжүм ансамбльдериниң уран чүүлге бердингени» деп тускай шаңналга Каа-Хем кожуундан рок-бөлүк «Сүлде», «Келир үеге бүзүрелдиг чоруу» деп шаңналга Эртине Ондарга удурткан Сүт-Хөл кожуундан «Аккорд» ыры-хөгжүм ансамбли, «Кавер-Бенд» деп шаңналга Чаа-Хөл кожуундан Виктор Норбуга удурткан «Ыяңгы» ыры-хөгжүм ансамбли, ол ышкаш ырыны «Уран чүүлдүң чаңчыл болган негелделеринден бир өске, онзагай күүсеткени» дээш Улуг-Хем кожуундан Мерген Болат-оолга удурткан «Ыржым-Булуң» ыры-хөгжүм ансамбли шаңналдыг черже кирген.
Ырыны «Эвилең-ээлдек» ырлап күүсеткени дээш Таңды кожуундан Хүреш-оол Кууларга удурткан «Сайзырал» база Бай-Тайгадан Буян Хертекке удурткан «Дебют» деп ыры-хөгжүм бөлүктери, ол ышкаш «Хөгжүм херекселдерин каттыштырып ойнааны» дээш Барыын-Хемчик кожуундан Байлак Сарыгларга удурткан «Сай-Хонаш» ансамбли төлептиг болган.
Социал четкилер таварыштыр «Онлайн-симпатия» деп тускай шаңналды Чөөн-Хемчик кожуундан «Чадаана» ыры-хөгжүм ансамблиниң удуртукчузу Эртине Ховалыг чаалап алган. «Эң тергиин гитарист» деп амы-хууда шаңналды Кызылдан «Старый блокнот» ансамблинден Валерий Ховалыг, «Бас-гитара» деп шаңналды Бии-Хем кожуундан «Күзел» ыры-хөгжүм ансмблинден Сергей Оюн, базар хөгжүм херекселдеринге Таңдыдан «Сайзырал» ансамблиниң хөгжүмчүзү Алдар Мунзук, «Соктаар хөгжүм херекселинге» Барыын-Хемчик кожуундан Бай-Бек Монгуш, «Хоюг үннүг ыраажы» (вокал) деп номинацияга Каа-Хемден Адыгжы Монгуш, «Лириктиг ыраажы» деп шаңналга Бай-Тайгадан Сыдым-оол Күжүгет, «Артисчи чорук» деп номинацияга Тожудан Херел Ооржак, «Игилди амгы үениң хөгжүм аялгазынга таарыштырганы» деп шаңналга Улуг-Хемден Алдын-Херел Норбу, «Авторнуң ырызы» деп номинацияга Улуг-Хемден Андриян Оюн база Чеди-Хөлден Дмитрий Сендин олар төлептиг болганнар.
Кол шаңналдарны 4 ыры-хөгжүм ансамбльдери чаалап алган.
15 000 рубль түңнүг (сертификат) шынзылганы алгаш, Радж Даңгытка удурткан Эрзин кожууннуң «Ак-Хайыракан» болгаш Бии-Хемден Мурат Ондарга удурткан «Күзел» ыры-хөгжүм ансамбльдери 3-кү чергениң лауреаттары болганнар.
30 000 рубльдиң сертификады-биле шаңнаткаш, Олег Киштеекке удурткан Кызыл хоорайдан «Старый блокнот» деп ыры-хөгжүм ансамбли 2-ги чергениң лауреады болган.
Бирги чергениң лауреады Эртине Ховалыгга удурткан Чөөн-Хемчик кожууннуң «Чадаана» ыры-хөгжүм ансамбли 50 000 рубль түңнүг сертификат шынзылга-биле шаңнаткан.

Мерген ОНДАР.
Улусчу чогаадылга төвүнүң тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
ТЫВА ХҮРЕШКЕ БЕРДИНГЕН
Следующая запись
Тываның Баштыңы Владислав ХОВАЛЫГ: “ХӨМҮР ӨРТЭЭ ДЭЭШ ДЕМИСЕЛ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР”
Меню