Рубрикалар

ЧЕРЛЕР АТТАРЫН ШИНЧИЛЭЭН

ТывКУ-нуң эртемденнери калмык коллегалары-биле черлер аттарының дугайында сайгарып чугаалашкан.

«Төп Азия чоннарының черлер аттарын хүн бүрүде культуразынга ажыглап чорууру» деп солун темалыг төгерик столду Россияның эртемнер академиязының Калмыкияда эртем төвү эрттирген. Аңаа ТывКУ-нуң, Калмыкияның эртем төвү болгаш Б. Б. Городовиков аттыг күрүне университединиң эртемденнери киришкен. Онлайн хевирге эрткен хемчегниң ажыдыышкынынга филология эртемнериниң кандидаттары (ф.э.к.) Виктория Куканова, Мингиян Лиджиев (Калмыкия), Евгений Моңгуш, Надежда Сувандии (Тыва) сөс ап, байыр чедиргеш, үре-түңнелдиг кады ажылдаарын дугурушкан.

Ономастика — дыл эртеминиң черлер аттарын шинчилээр адыры болганда, эртемденнер боттарының шинчилелдери-биле тус-тузунда таныштырган.

Поволжьеге ономастика эртеминиң тывылган оруун ф.э.д. Михаил Монраев, Калмык черлер аттарының адаан дүрүмнерин ф.э.к. Дарья Гедеева, тыва дылда кижилер аттарының онзагайларын ф.э.к. Надежда Сувандии, Россия, Моол, Кыдат тываларының ат адаар ёзулалын т.э.к. Елена Айыжы, Тыва чер аттарының тывылганының дугайында ф.э.к. Любовь Кара-оол илеткээн.

Тыва, Тофалария, Калмыкия болгаш Моолдуң үлегер-чижээнге даянып, «Төп Азия чоннарының черлер аттарында өскерлиишкиннер: төөгү болгаш амгы үе» деп теманы эртемден Мингиян Лиджиев Россияның фундаменталдыг шинчилелдер фондузунуң грантызы-биле шинчилеп турарын дыңнаткан.

Амгы үеде Тывада база Калмыкияда черлер аттарының ажыглалынга хамаарыштыр берге айтырыгларны эртемденнер сайгарып чугаалашкан. Шаг төөгүден бээр кожа-хелбээ чурттап чораан чоннарның черлер аттарын кады шинчилээш, ол дугайында аңгы эртем ажылын бижиир деп шиитпирлээн.

Р.ДЕМЧИК.

#ТКУ #Эртем #Төгерикстол #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР ҮНҮҮШКҮНДЕ
Следующая запись
1000 ГЕКТАРГА ТАРАА ТАРЫЫР СОРУЛГАНЫ САЛГАН
Меню