Рубрикалар

«Чиигелделиг ипотека» – тудугжуларга, чонга деткимче

Бо чылдыӊ март айда банкылар ипотека ставказын бир чылда 19–22 хуу чедир өстүрүпкен. Ынчангаш күрүне деткимчези-биле чиигелделиг ипотека программазы езугаар бажыӊ-балгат садып алыр күзелдиг кижилерниӊ саны көвүдей берген.

Россияныӊ Чазаа чоннуӊ хереглелин барымдаалааш, чаа туттунуп турар бажыӊнарга квартиралар садып алыр дизе, күрүне деткимчези-биле алыр чиигелделиг ипотека акшазыныӊ хемчээлин көвүдеткен. Москва, Санкт-Петербург хоорайларга, Москва биле Ленинград областарга – 3-тен 12 хире млн. рубль, а өске регионнарга 3–6 хире млн. рубль хемчээлдиг ипотека чээлилерин алгаш, чаа оран-сава садып ап болурунга хөлчок таарымчалыг байдалды тургускан.

– Чурттаар оран-савазын экижидип алыксаан хамаатыларга-даа, тудуг бизнезинге-даа деткимче болур. Бо ажыл шуудунга кирип, сайзырап турар, шак ол угланыышкынны кадагалаар херек – деп, Россияныӊ Чазааныӊ Даргазы Михаил Мишустин тайылбырлаан.

Күрүне деткимчезиниӊ чиигелделиг ипотеказын алыр дизе, чүгле чаа бажыӊ тудуп турар застройщиктен квартира садып алыр ужурлуг. А өске черле турган бажыӊнардан квартира садып алыры-биле, күрүнениӊ чиигелделиг ипотеказын алыры болдунмас.

Бо программа-биле Кызылга садып ап болгу дег чаа тудуг­лар дугайында Тываныӊ Чазааның Даргазыныӊ оралакчызы Александр­ Брокерт тайылбырлаан:

– Республиканыӊ Баштыӊы-биле чоокта чаа  тудуг объектилеринге барып чедип, чуртталга бажыӊнарыныӊ тудугларын көрдүвүс. Шупту 1200 квартираны тудуп турар. «Полигонная» деп микрорайонда 10 бажыӊ тудуп турар. Бирээзинде-ле 40 квартира бар. Оларныӊ бир чартыын августа, артканын чыл төнчүзүнде дужаар бис. Квартираларныӊ чамдыызын күрү­не программаларынга дүүш­түр бээр, а арткан кезиин инвесторлар садар деп турар. Бо микрорайонда квартираларның чаа планировказыныӊ төлеви­ле­лин бадылап каан. 20 хире чаа бажыӊны «Восток» компаниязы биле бистиӊ, тус черниӊ компаниялары тудуп кылыр.

Кызылдыӊ Олег Саган-оол кудумчузунда 17 дугаар школа чоогунда ийи бажыӊ тудуп турар. Бажыӊ бүрүзү 90 квартиралыг. Бо квартираларныӊ бир чар­тыын база күрүне программазы-биле бээр, а өске кезиин база садыптар.

Московская кудумчузунда 134 квартиралыг бажыӊныӊ тудууун доозуп тур бис. Иркутская кудумчузунда тос каът ийи бажыӊ база дооступ турар. Ында 180 квартира бар. Ынчап кээрге, амгы үеде ниитизи-биле 1200 квартираны тудуп кылып турар.

Ипотеканы деткип  тура­рыныӊ дугайында Президент чугаа­лаан болгай. Российжилерниӊ бажыӊ садып, амыдыралыныӊ байдалын экижидип алырынга ол эӊ кол хемчеглерниӊ би­рээзи-дир. Экономиканыӊ нарын-­берге байдалында безин, өг-бүле ипотеказыныӊ 6 хуузун, көдээ черниӊ ипотеказының 3 хуузун, Ыраккы Чөөн чүктүӊ ипотеказының 2 хуузун ол-ла хевээр арттырып кааны кончуг эки-дир.

Чуртталга бажыӊнары кылып эгелей берген ажылдарга, чедир кылып дооскаш, дужаар тудугларга бо бүгү деткимче хемчеглер дыка херек.  Бир эвес ипотекаларны бербес турган болза, тудугларны улаштыр кылыры болдунмайн баар. Ынчангаш чурттуӊ Чазаа улуска амыдырап-чурттаар байдалын улаштыр экижидип алыр арганы берип турары ол дээрзин Александр Брокерт тодаргайы-биле чугаалаан.

Россияныӊ Чазааныӊ шиит­пири-биле чонну болгаш тудугжуларны деткиир сорулгалыг тускай программаны 2020 чылда эгелээн. Пандемия дээш ону 2021 чылче узадып каан. Амгы үеде чиигелделиг ипотека программазыныӊ хуусаазы 2022 чылдыӊ июнь 1-ге чедир деп айыткан.

Ындыг-даа болза Тываны мурнады хөгжүдүп сайзырадыр программа ёзугаар хөй квартиралыг каът бажыӊнар чаа-ла туттунуп турар. Оон аӊгыда, чоннуӊ амыдыралын экижидеринче чуртувустуӊ Чазаа кол кичээнгейни угландырып турар. Ынчангаш чиигелделиг ипотека программазыныӊ хуусаазы база өскерли бээри чадавас. Ылап ындыг болурун амыдырал көргүзе бээр.

Р. Демчик белеткээн.

Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Башкирияныӊ театры аалдап келген
Следующая запись
Бөмбүрзектиң судалы
Меню