Рубрикалар

ЧОГУМЧАЛЫГ ШИИТПИР

Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканыӊ хөй-ниитиниӊ айыыл чок чоруунуӊ яамызын дүжүрериниӊ дугайында шиитпирни хүлээп алган.

Ук яамыны 2019 чылдыӊ ноябрьда тургускан. Ооӊ кол сорулгазы эрге-хоойлу хажыдыышкыннарын баш бурунгаар болдурбас талазы-биле айтырыгларны сайгарып, чоннуӊ амыдыралынга социал ужур-дузалыг ажылдарны углап-баштаар идепкейлиг бөлүктерни мөөӊнээри.

Олар планы ёзугаар хоорай, суурларныӊ амыр-дыжын, сагылга-чурумун хайгаараар дружинниктерни катап тургузуп, хөй-ниитижи ажылдарны уштап-баштап турган. Ынчалзажок яамыныӊ ажыл-чорудулгазы иштики херектер органнарыныӊ – полицияныӊ ажылы-биле дөмейлежи берген.

Ылаӊгыя пандемия үезинде ийи аӊгы яамы сагылга-чурум талазы-биле ажыл-хүлээлгезин дакпырлаштыр чоруда бээрге, чүүлдүг эвес болганда, ук яамыны дүжүргеш, ажылдакчыларын кызырар деп шиитпирлээн. Владислав Ховалыг: «Регионну удуртуп-баштаар система амгы үеге дүгжүр болгаш чогумчалыг ажылдаар ужурлуг» — деп тайылбырлаан.

Яамыны дүжүргеш, ооӊ он алды ажылдакчызын кызырыптарга, республиканыӊ акша-хөреӊгизинге камналгалыг болуру чадавас. Хөй-ниитиниӊ айыыл чок чоруунуӊ талазы-биле сорулгалыг ажылды күүседир даргаларны тодараткаш, оларга дагзыр болган. А иштики херектер яамызы боттарыныӊ ажыл-албанын черле күүседип турар.

Рада ДЕМЧИК.

#Тываныңчазаа #ИХЯ #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БО ХҮНДЕ 195 ААРЫГ КИЖИ ИЛЕРЭЭН
Следующая запись
АРАТ ОЮН ДАРТААКЫГА ТУРАСКААЛ
Меню