Рубрикалар

ЧОЛААЧЫГА КИЧЭЭНДИРИГ

Тывада, Хакасияда болгаш Красноярск крайда федералдыг трассаларга айыыл чок чорукту хандырары-биле 389 тускай техниканы мөөңнээн.

Оларның 76-зы Тывада, а 42-зи Хакасияда. Амгы үеде 10 ажыг муң тонна дусту, 79 муң куб.м. элезинни, ол ышкаш 84 ажыг тонна элезин-дустуг холукскааны белеткээн.

Оперативтиг хыналданы болгаш хүлээникчи организацияларның ажылын уштап-баштаар сорулга-биле «Енисей» орук эргелелинде дежурлуг диспетчер албаны хондур ажылдап турар. Автомобиль оруктарының адырларында агаар-бойдустуң байдалын шинчилеп көрүп, агаар-бойдус баксырай бергенде, дарый хемчээн алыр сорулгаларга метео-хандырылганың автоматчыткан системазы дузалап турар. Агаар-бойдустуң байдалы-биле оруктуң берге апаар участоктарында комплексти тургускан.

Чолаачылар орук чоруурда, чүгле кышкы үеге белеткеп алган автомобилин мунуп, халдырда, албан өй-тап чурумну шилип, кывар-чаар материалын артыкшылдыг кылдыр ап алырын, тайгактыг черге ажыглаар илчирбелиг болурун «Енисей» автооруктуң федералдыг эргелели дыңнадып турар.

Орукка айыылдыг байдалдар тургустунуп келирге, камгалал албанының 112 телефонунче, «Енисей» авто-оруктуң диспетчер албанының +7(391) 2 650 112 телефонунче долгааш, дыңнадыр.

«Енисей» авто-оруктуң федералдыг эргелели.

Р.ДЕМЧИК очулдурган.

#Енисейавтоорук #Оруктар #Федералдыгтрасса #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
САГЫШ-СЕТКИЛДИ ДОЮЛДУРАР ЭҢ ЧЫЛЫГ БАЙЫРЛАЛ
Следующая запись
НААДЫМГА БЕЛЭЭ – БЕШ КӨВҮРҮГ
Меню