Рубрикалар

ЧОН-БИЛЕ АЖЫК ЧУГАА

📢Ам бо шакта Россияның Хөй-ниити телевидениезинде (ОТР) болгаш Россия 24 телеканалда Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг-биле “Ажык чугаа” болуп турар.

Август 5-тен тура республиканың чурттакчылары янзы-бүрү мессенджерлерни таварыштыр боттарының айтырыгларын аңаа салыры-биле чорудуп эгелей берген турган.

Владислав Ховалыгның Тыва Республиканың хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини-биле дамчыдылга эгелээн. Ол республиканың чурттакчыларынга быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, бүгү-ле чүүлдерге экини күзээн.

Тываның Чазааның Баштыңының албан-дужаалынга ажылын ол республиканың кожууннарынче үнүүшкүннерден эгелээн. Чүге дизе чер бүрүзүнүң чедиишкиннерин-даа, четпестерин-даа бодунуң караа-биле көрүп алганда, чүгле ынчан ол бүгүге боттуг болгаш чөптүг үнелел бердинер болгай.

«Улус-чоннуң канчаар чурттап турарын карактарым-биле шынзыгып көөр дээш кожуун, хоорай бүрүзүнге амы-хууда чедер сорулганы салып алгаш турган мен. Берге айтырыгларже дүлдүне бергеш тургаш, ол-бо айтырыгның талазы-биле кандыг-бир шиитпир үндүрери нарын болгай» — деп, Ховалыг айыткан.

Чоокку үеде ол ырак-узак Мөңгүн-Тайга болгаш Тере-Хөл кожууннарга чедер мен деп аазаан.

Владислав Ховалыг дорт чугаа үезинде кожууннарга тус черниң чурттакчылары аңгы-аңгы айтырыгларлыг орук ара ужуражып турганын база чугаалаан. Чижээлээрге, Чаа-Хөл суурга бир чурттакчы кудук кактырарын дилээн, чүге дизе олар суурнуң барык кыдыында кудуктан суглап турарлар. Бо айтырыг бүдүн республикада чидиг болуп турары-биле, бо чылын Тываның кожууннарынга 35 кудукту кактырары-биле 15 сая рубльди үндүрүп бергенин Владислав Ховалыг демдеглээн.

«Айтырыг бүрүзүнге харыылаарын кызыдып тур мен. Сагышта ышкаш бо-ла дораан бүде бээр чүүл каяа турар боор. Ол бүгүге баш буруңгаар планнаттынган системалыг ажыл херек, чогум-на ону ам тургузуп кириптивис. Хууда айтырыглар-биле чергелештир улуг хемчээлдиг айтырыгларны шиитпирлээрин база кызыдып турар бис. Берге айтырыгларның шиитпирлээшкининиң талазы-биле бистиң санал-оналывысты чоокта чаа ужуражылга үезинде Владимир Владимирович Путин деткээн. Ол дээрге агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдези, энергия чедишпезин чок болдурары болгаш өске-даа айтырыглар-дыр» — деп, Ховалыг демдеглээн.

#Дортчугаа #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
100 ЧЫЛДЫҢ КҮРҮНЕ ШАҢНАЛДАРЫ
Следующая запись
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ХҮНҮ-БИЛЕ!
Меню