Рубрикалар

ЧОН-БИЛЕ ХАРЫЛЗАА — ҮНЕЛИГ

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг «Диалог» комерциялыг эвес автономнуг организацияныӊ төп офизинге барып чораан.

Владислав Ховалыг дүүн «Диаолог» организацияныӊ удуртукчулары-биле ужурашкаш, Тываныӊ регион башкарар төвүнүӊ ажылыныӊ үре-түӊнелин демдеглээн.

Хамаатыларныӊ билдириишкиннери, дыӊнадыглары-биле ажылдаар төптүӊ берген аналитиказы шынарлыг удуртуп башкарар шиитпирлерни хүлээп алырынга дузалап турар дээн.

«Бөгүн «Диалог» организацияга чугаалашкан чүүлдеривистиӊ шуптузун тус-тузунда ажылдап кылгаш, төлевилелдерни кады тургускаш көргүзер бис. Хамаатыларныӊ шупту дыӊнадыглары биске чугула херек дээрзи чугаажок. Регион башкарар төптүӊ системалыг ажылы болза, хамаатыларныӊ дилээ ёзугаар эрге-чагырга органнарыныӊ ажылдаарынга дузалап турар. Регионнуӊ удуртукчузунга, меӊээ, чон-биле удур-дедир харылзаа үнелиг болур» — деп чугаалаан.

«Бистиӊ кылыр ажылывыс – хамаатылар-биле удур-дедир харылзажылганы хандырып бээри. Регионну башкарар төп дээрге шиитпирлер хүлээп алырыныӊ чепсээ болуп турар» — деп, Владимир Табак, «Диалог» организациязыныӊ чиӊгине директору чугаалаан.

АНО «Диалог» – Бүгү Россияныӊ ведомстволар аразында төвү. Ол интернет коммуникациялар болгаш чон-биле эрге-чагырганыӊ аразында чурагайлыг технологиялар дузазы-биле чугаалажылганыӊ оператору болур.

Р.ДЕМЧИК очулдурган.

Предыдущая запись
ШАГАА САРТЫЫ
Следующая запись
ЧЫРЫК КРЕЩЕНИЕ БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!
Меню