Рубрикалар

Чон-биле ужуражылгаларны уламчылаар

Республиканыӊ чону сеткилин үлежип, Чазак Даргазы В. Ховалыг-биле ажыт-чажыт чок чугаала­жырынга чаӊчыга берген. Чүге дизе бюрократчы ёзу барымдаалап, ол-бо ал­бан черлеринге барып чедип турда, айлар, чылдар шуужуп эрте бээр. Ын­чангаш ниити чоннуӊ, келир салгалдарныӊ, бир организацияныӊ азы өг-бүлениӊ-даа ажыл-херээнге хамаарыштыр чамдык айтырыгларны ылап-ла Чазак Даргазы-биле дорт чугаалажыры кедилиг болгаш түӊнелдиг.

Апрель 7-де Тываныӊ Башты­ӊы­ныӊ хууда хүлээп алыышкыны болган. Ооӊ дугайында  Владислав Ховалыг социал четкиде арнынга бижээн: «Баштыӊыныӊ албан-хүлээлгелиг ажыл-херээн күүседип эгелээнимден бээр бир чыл болдум. Анаа ажылчын хүн болду. Федералдыг органнарныӊ удуртукчулары-биле ажыл-ишчи айтырыгларны сайгарып чугаалаштым. Ооӊ соон­да хамаатыларга хууда хүлээп алыышкын болду.

Геше Лобсанг Тхүптен башкы­ныӊ субурган тудар үнелиг күзе­линиӊ дугайында Валентина Владимировна Оскал-оол илеретти. Хүндүлүг башкыныӊ чагыын боттандырарын хүлээнип алган улустуӊ бирээзи ол. Субурган тудар чер дугайында бергедээшкиннер тыпты берген. Чер болгаш өнчү-хөреӊги хамаарылгаларыныӊ яамызынга бо байдалды сайгарып көргеш, дузалажыр деп даалга бердим.

Эрткен чылын төрүттүнген үш ийистиӊ авазы Чейнеш Илмурадова-биле харылзажып чугаалажып турар мен. Кижи деп адынга төлептиг болуп чурттаарынга элээн чүүлдер херек. Чурттаар бажыӊ чок деп айтырыгныӊ кайы хире нарынын кончуг эки билир мен. Оларныӊ өг-бүлезинге Туран хоорайга бажыӊны халас берген. Чейнеш Тандар-оолов­на-биле сүмележип чугаа­лаштым. Бодумнуӊ болгаш өг-бүлемниӊ өмүнээзинден белек кылдыр хеп чуур машинаны бээр бис. Хөй уруг-дарыглыг өг-бүлеге ол чугула херек эдилел-дир.

Тывага мини-футболду сорук кирип сайзырадып чоруур Аян Соян-биле сентябрь айда кожа регионнардан командаларны чалап алгаш, улуг улус аразынга турнир эрттирер деп дугуруштувус. А ол ышкаш маргылдааны ноябрь-декабрь айда уругларга эрттирер. Аянныӊ бичии болгаш элээди, чалыы оолдарны амыдыралчы чаӊчылдарга, чижээ, кадаг кадап, сандай кылып билиринге, херек кырында өөредир, сайзырадыр төп ажыдар деп идеязын сонуур­гадым. Ону чүгле деткиир мен. Компьютер биле IT-технологиялар база херек. Ынчалза-даа боттуг амыдыралга бөдүүн чүүлдерни холу-биле кылып билир херек. Ниитизи-биле эки хүн болду. Ындыг чүүлдер хөй болур болза эки. Кижилер-даа, хүннер-даа»

Чазак Даргазыныӊ хууда хүлээп алыышкынын улус сураг­лап айтырып турары Владислав Ховалыгныӊ ажыл-ижиниӊ үре-түӊнелин чедип алыр быжыг туруштуун илередип турар.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг: Чон-биле дорт харылзаа — чугула угланыышкын
Следующая запись
Идегелдиң черинде амыдырал
Меню