Рубрикалар

ЧОННУӉ ҮНЕЛЕЛИН ЧААЛАП АЛГАН

Владислав Ховалыг — чоннуӊ үнелелин чаалап алган 15 губернаторларныӊ аразында.

Россияда чурттакчы чон-биле социал четки таварыштыр шынарлыг ажыл-чорудулганы чорудуп турар регион баштыӊчыларыныӊ рейтингизин тургускан.
Шак ындыг масштабтыг шинчилелди Политиктиг анализ болгаш социал шинчилелдер төвүнүӊ эксперттери кылып турар. Сайгарылга кылырынга он-он шинчилекчилерни хаара туткан. Олар дыка улуг ажылды кылып турарлар. Регион баштыӊнарыныӊ соцчеткилерде медээлерин санаарындан аӊгыда, ооӊ утка-шынарын база көөр. Регион бүрүзүнде чоннуӊ губернаторга хамаарылгазын база үнелээр.
Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкилерде эӊ идепкейлиг 10 губернаторнуӊ санында, а ажыл-чорудулгазы-биле чоннуӊ эки үнелелин чаалап алган 15 губернаторларыныӊ аразынче кирген. Ону душ болган чүүл-дүр деп болбас. Чүге дизе В.Ховалыг Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-дужаалын түр үеде күүседип эгелээш-ле, саадавайн, чон-биле дорт ужуражып үнүпкен. Чон-биле дорт чугааны эрттирген, республиканыӊ шупту кожууннарынга барып, ажылчын үнүшкүннерни чорудуп турар. Хөй-ниитижилер болгаш тус-тус адырларныӊ организациялары-биле үргүлчү ужуражып чугаалажып турар. Ооӊ аӊгыда, республиканыӊ Баштыӊы бодунуӊ аккаунтуларын таварыштыр хамаатыларныӊ дилээнге дарый харыылап турар. Ажыл-херек дугайында медээлерни дорт көрүп дыӊнап ап турар, чер бүрүзүнде берегедээшкиннерни даргалар шиитпирлээр кылдыр даалгаларны берип, оларныӊ күүселдезин хынап турар.
«Губернаторларныӊ соцчеткилерде ажылынга үнелел кылырыныӊ эӊ кол чүүлү болза, регионда чурттап турар чоннуӊ РФ-тиӊ Президентизинге болгаш губернаторга кайы хире бүзүреп турарыныӊ деӊнели болур» — деп, Константин Листратов, рейтинг тургускан Ниитилел-политиктиг төлевилелдер төвүнүӊ удуртукчузу демдеглээн.
Россияныӊ губернаторларныӊ ажылыныӊ чедиишкинниг болуп турарын үнелээр кол чүүл — чоннуӊ бүзүрели. Кандыг-бир эки өскерлиишкин дугайында медээни улус социал четкилерге регионнуӊ удуртукчузундан дорт билип ап турар болза, хамаатылар ону өөрүп хүлээп алгаш, бедик үнелелди берип турар дээрзин Константин Листратов тодараткан.
Ниитилел-политиктиг төлевилелдер төвүнүӊ медээзин Р.Демчик очулдурган.

Предыдущая запись
ДУБАЙДА ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫ ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
АЖЫЛ-ИШЧИ ШҮЛҮКЧҮНҮӉ АДЫН ТЫВЫСКАН
Меню