Рубрикалар

ЧОРГААРЛАНЫП ЧОР БИС

Хүндүлүг Сергей Күжүгетович!

Тыва Республиканың бүгү чурттакчыларының мурнундан төрүттүнген хүнүңер-биле чүректиң ханызындан изиг байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Силер, бүгү чуртталгаңарда Төрээн чуртуңарга бараан болуп келдиңер. 30 чыл дургузунда күрүне деңнелдиг бедик эрге-дужаалдарга ажылдап келгеш, салдынган сорулгаларны чедииш­кинниг күүсеткеш, Россияның удуртулгазының бүзүрелин чаалап алган ёзулуг политик болгаш күрүне ажылдакчызы деп хүндүткелди долузу-биле бадыткаан силер.
Россия Федерациязының Онза байдалдар яамызын – чоннуң эң-не бүзүрээри, ынаныры, берге байдалда албан дузалап кээр деп, манаары албанны тургускаш, 20 чыл дургузунда үзүктел чок ону удуртуп келген Силер. Ам бо хүнде чурттуң айыыл чок чоруун бүзүрелдии-биле хандырып тур Силер. Чүгле Россияда эвес, а бүгү-делегейде Силерниң адыңар таныттынгыр болгаш хүндүткелдиг.

Тыва чоннуң шак мындыг Россияга бараан болуп, офицерниң алдар-адын бедик туткан, быжыг хамааты харыысалгалыг болурунга аныяк-өскенге үлегер болуп чоруур оглу бар деп, чоргаар­ланып чор бис. Ылаңгыя, Төрээн Тыва чуртуңарже доктаамал кичээнгей салып, деткимчени көргүзүп чорууруңарга өөрүп четтиргенивис илеретпес аргавыс чок. Шак-ла ындыг хамаарылга моон-даа соңгаар уламчылаар дээрзинге черле чигзинмес бис.

Каң дег быжыг кадыкшылды, кылып турарыңар харыысалгалыг күрүне херектеринге чедиишкиннерни сеткиливис ханызындан күзедивис, Сергей Күжүгетович!

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав ХОВАЛЫГ.

 

Предыдущая запись
Эксперттер: Ховалыгның Кызылдың мэринге ажылдаан арга-дуржулгазы Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседиринге дузалаар
Следующая запись
Газчыдылга дугайында хоойлуну киирген
Меню