Рубрикалар

Чурагайлыг экономика талазы-биле билиин бедидер

Бо чылын Тывага «Чурагайлыг трансформация биле чурагайлыг экономика: технологиялар болгаш компетенция» программазының талазы-биле күүсекчи эрге-чагырга органнарының 40 ажылдакчызы «Чурагайлыг экономиканың кадрлары» деп регионалдыг төлевилел-биле эртем-мергежилин бедидер ужурлуг.

– Программаны күүсекчи эрге-чагырга болгаш тус черниң бот-башкарылга органнарының ажылдакчыларынга күрүнениң чурагайлыг трансформациязының тускай чүүлдери-биле таныжып алырынга дузалаары-биле ажылдап кылган. Ук курстуң кызыгаары-биле россий болгаш делегей эксперттери ажылдакчыларга чурагайлыг технологияларны боттуг чижектерге киирип тургаш, сайгарып көргүзер.

Өөредиглиг курсту эрткен соонда, күүсекчи эрге-чагырга органнарының ажылдакчылары бистиң чуртта, республикада чурагайлыг трансформация кайы хире хөгжүп база кайы угланыышкында сайзарып турарын эки билип турар апаар – деп, «Чурагайлыг экономиканың кадрлары» төлевилелдиң куратору Долаана Ондар дыңнаткан.

Амгы үеде күүсекчи болгаш муниципалдыг бот-башкарылганың чурагайлыг трансформация адырында ажылдакчылар өөредир талазы-биле план 65 хуу күүсеттинген. 26 ажылдакчы өөредилгени эртип турар, артканнары июнь 28-те өөредилгезин эгелээн.

«Чурагайлыг экономика» национал төлевилел ажыл-агый адырларының шуптузун хаара туткан. Медицинага сайгарылга кылырда, көдээ ажыл-агыйын ырактан харылзаштырып мониторинг чорударда, ону ажыглап турар.

«Чурагайлыг экономиканың кадрлары» деп регионалдыг төлевилелди боттандырары-биле Информатизация болгаш харылзаа яамызы бедик эртем-мергежилдиг кадрларны өөредип белеткеп турар.

#Чурагайлыгэкономика #Националтөлевилел #Информатизацияболгашхарылзааяамызы #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг ханы кажыыдалын илереткен
Следующая запись
Кончуг шын шиитпир
Меню