Рубрикалар

ЧУРТТААР ОРАН-САВА БОЛГАШ ЧЕР ӨРТЭЭ

Социал-экономиктиг айтырыглар

Июнь 4-те Тыва Республиканың чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыды Айдың Чюдюк республиканың массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары-биле ужурашкан.

Чурттаар оран-сава болгаш чер өртээниң хе­нертен өзүп эгелээни, рес­публиканың чурттакчыларын дүвүредип турар чидиг айтырыгларының бирээзи. Бо талазы-биле чаа томуйлаткан сайыт нарын айтырыгны шиитпирлээринге дуза болур дараазында кол чылдагааннарны журналис­терге чугаалаан:

— Кажан хереглел санал­ды тургузуп турар болганда, чонга саналдаптар чүүл – хөй аал чурттаар бажың-балгатты көвүдедир тударынга черни аңгылаар, улуг тудугга дуза кадар инвесторларны ам-даа хаара тударын кызыдар.

— Делгем хемчээлге комплекстиг улуг тудугну кылыр деп баарга, энергия хандырылгазы база нарын айтырыгны тургуза бээр. Бо айтырыг дугайында чырык хандырылгазын берип турар организациялар-биле чугаалажыышкыннарны доктаамал чорудар.

— Комплекстиг тудугну Кызылдың мурнуу талазында “Сүбедей” спорт­комплекстиң артынче калбартыры, Московский, Иркутский, Спутник микрорайоннары – ол ынчаар черлерге хөй аал чурттаар бажыңнарны тудары көрдүнүп турар.

— Чер ээлери боттарының өртектерин тургузуп турар болганда, садып алыкчы боду шилилгени кылыр эргелиг. Ынчалза-даа хөлүн эрттир өртек өстүрүп, кадастрлыг өртээнге дүүшпес өртектер салып турары шын эвес.

— Чурттаар оран-сава айтырыын шиитпирлээринге ийи дугаар угла­ныыш­кынны база өөренип көрүп турар бис. Бажың-балгат өртээнче тудуг материалдарының өртектери база улуг салдарны чедирип турар болганда, соңгаартан аар өртек-биле сөөртүрүнүң орнунга, боттарывыстың тудуг материалдарын кылып бүдүрүп, сайзырадыр ужурлуг бис. Республиканың социал-экономиказының бот-тускайлаң программазында инвесторлар-биле ажылдаар төлевилел база бар. Олар ол ажылды чорудар деп планнап турар.

Кылып чорудар ажыл мурнувуста ам-даа хөй. Чер талазы-биле найы­сылалдың девискээринде ам-даа шиит­пирлээр ужурлуг айтырыгларны чоорту өөренип көрүп, эң-не кол чүүл – чурттакчы чоннуң бажың-балгат-биле хандырылгазы болгаш хууда тудуг кылырынга чер аңгылаары, өртек-үнезин шын тургузары хүн бүрүнүң шудургу ажылы болур дээрзин чаа томуйлаткан сайыт дыңнаткан.

К. МОНГУШ.

(Уланчызы. Эгези №40 “Шын” солунга үнген)

#ТР_ниңчерболгашөнчүхамаарылгаларыныңяамызы #Тудуглар
#Чер #Социал_экономика #Орленок #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
«СИРИУС» ТЫВАГА АЖЫТТЫНАР БЕ?
Следующая запись
«ЧАГЫТАЙ» болгаш «ОРЛЁНОК» КЕШБЭКТИ ЭГИДЕР
Меню