Рубрикалар

Чурттакчы чонга дыңнадыг!

Бо хүн, март 13-те, Кызыл хоорайның хөмүр-даш складтарында арткан хөмүр курлавыры 85 тонна болуп турар. Субботада, март 12-де, хөмүр-даш садыг-саарылгазы база доктаал чокка үргүлчүлээн турган. Ынчалза-даа складтарның ажылында дараазында өскерилгелер болгулаан.
Московская кудумчузу, 24 деп адреске турган одаар чүүл склады Калинина куддумчузу, 17 деп чаа адресче көже берген. Бо үеде курлавырда 65 тонна хөмүр-даш бар. Склад бо хүн ажылдап турар.
Калинина кудумчузу (Таежная), 128 деп адресте турар склад бо хүн ажылдавайн турар, курлавырда 20 тонна хөмүр-даш бар.

Предыдущая запись
ОБЪЕКТИВТЕ: ГЕОДЕЗИЯ – БОЙДУС-БИЛЕ ТУДУШ ЭРТЕМ
Следующая запись
Россияның “ВКонтакте” социал четкизиниң биче болгаш ортумак сайгарлыкчыларга деткимчези
Меню