Рубрикалар

ЧУРТТУҢ ПАТРИОТЧУ ШУУЛГАНЫ

Бүгү Россияныӊ патриотчу шуулганы бо чылдыӊ декабрь 9-11 хүннеринде онлайн чуруму-биле эртер.

Шуулганга амгы үеде Россияга патриотчу кижини канчаар кижизидериниӊ дугайында чугула айтырыгларны чугаалажыр. Патриотчу кижизидилге системазыныӊ киржикчилери аӊаа чыглып, «Россия Федерациязыныӊ хамаатыларыныӊ патриотчу кижизидилгези» федералдыг чаа төлевилелдиӊ сорулгаларын база көргүзүглерин чедип алыры-биле кылган болгаш улаштыр кылыр ужурлуг ажылдарын сайгарып чугаалажыр.

Патриотчу кижизидилге талазы-биле күрүне прог­раммазынга дүүштүр кылган төлевилелдерни чедиишкинниг боттандырган регионнарныӊ арга-дуржулгазын шилип көргүзер.

Россияда Сактыышкын болгаш Алдар чылыныӊ түӊнелдерин үндүрери. Төөгү дугайында аныяк салгалдыӊ билииниӊ деӊнелин бедидип, ылап шын төөгүнү айтып суртаалдаары. Ада-чурттуӊ төөгүзүн кадагалаарынга амгы үеде медиа курлавырныӊ ужур-дузазын көргүзери ооӊ кол темалары болур. Шуулганга «Тиилелге» национал премияны байырлыг езу-биле тыпсыр.

Аныяктарныӊ эгелекчи саналы-биле ажылдап кылган төлевилелдеринге грант мөөрейни база чарлаан. Патриотчу кижизидилгениӊ кол угланыышкыннарынга хамаарышкан төлевилелдерни декабрь 3-ке чедир хүлээр.

Бистиӊ республикадан шуулганга киржир күзелдиг патриотчу болгаш хөй-ниити организациялары АИС «Молодежь России» сайтыга ноябрь 30-ге чедир бүрүткедип алыр ужурлуг.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Кижиниң оран-савазы — тепкиижи!
Следующая запись
Социал өскүс чорукту болдурбазы-биле ажылды күштелдирер
Меню