Рубрикалар

ЧЫЛГЫЧЫЛАР-БИЛЕ АЖЫК ЧУГАА

Бии-Хем кожууннуӊ чагыргазы федералдыг трассаныӊ чоогунда одар-белчиирлиг малчыннар-биле ужурашкан.

Орук-транспорт болуушкуну, ылавылаарга, автомашинаныӊ орукка аът үстүрери, эӊ чидиг айтырыгларныӊ бирээзи апарган. Ооӊ ужурунда кижилер-даа чок апарып турар, машина-балгат-даа үрелип турар. Бии-Хем кожууннуӊ чагырыкчызы Күдер Моӊгуш болгаш чылгычылар бо берге байдалды тодаргайы-биле сайгарып чугаалашкаш, ниити шиитпирни хүлээп алган.

Мал одарлаар черлерниӊ дужунга «Перегон скота» деп демдектерниӊ, медээ баннерлерни тургузар. Тараа үнүш өстүрер аграрийлерниӊ тарылга шөлдери федералдыг трассадан 200-300 метр ырак турар. Шөлдерни кажаалап херимнээр. Караӊгы болгаш дүнеки үеде мал-маганын одарже үндүрбейн, хайгаараар.

Оон аңгыда, малга чип салдырып, караӊгыда чырык херелдендирер чүүлдер ажыглаарын сүмелээн. Чылгы болгаш бода малды кадарчы хүннүӊ-не одарладып турар болза, орукка ындыг озал-ондак болбайн барып болуру билдингир. Кожууннуӊ эрге-чагыргазы малчыннар-биле ажыы-биле чугаалашкаш, кичээн­дириг саазыннарны, чырык херелдендирер чүүлдерни берген.

Р. Демчик белеткээн.
Чурукту интернетен алган.

Предыдущая запись
РФ-тиң Президентизиниң  СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Тывада келген 
Следующая запись
Меню