Рубрикалар

Чылыг болгаш чырык болзун дээш

Чылыг болгаш чырык болзун дээш
Күстүң, кыштың соок үелеринге белеткел ажылдары кидин түлүк чоруп турарын ТР-ниң Оттулар чүүл болгаш энергетика яамызы дыңнаткан.
Чуртталга-коммунал объектилери, оттулар-энергетиктиг комплекс, социал адыр, орук ажыл-агыйында план ёзугаар септеп-селиир ажылдарның 51 хуузу кылдынган. Кызылдың ТЭЦ-те котел-агрегаттарын, турбоагреттарын септеп дооскаш, чылыг дамчыдар 2,4 км узун черде шөйлүп чоруткан хоолайларын солуп эгелей берген. Шагаан-Арыг, Ак-Довурак хоорайларның, Хову-Аксының от-көс салыр коттел-агрегаттарын болгаш оларга хамааржыр кезектерин, хоолайларын база септеп турар. Чаа-Хөлдүң чылыг дамчыдар 620 метр узун четкизиниң капиталдыг сетпелгезиниң 90 хуузу кылдынган.
Энергетика талазы-биле бо чылдың сетпелге планының 59 хуузу күүсеттинген. Агаарда электри шугумунуң шөйлүп чоруткан проводтарын септээн. Трассаларны аштааш, электри шугумунуң ыяш чагыларын 292 демир-бетон чагылар-биле солуп каан. Ол чагылар быжыг болгаш черниң өл-шыгындан үрелбес, тускай камгалалдыг. Узуну 43 км алюминий проводтарны даштында шывыглыг СИП марканың проводтары-биле солуп турар. Ол кижилерге улуг айыыл чок болурундан аңгыда, чамдык участоктарга электри-энергиязының чарыгдалын эвээжедип болур.
Социал адыр объектилерин соок үелерге белеткээри-биле, 154 млн. рубль көрдүнген. Шупту 1074 ажыл-хемчеглерни кылыр ужурлуг. Оларның 704 азы 64 хуузу доозулган. Өөредилге, культура, кадык камгалалы, спорт болгаш социал ужур-дузалыг объектилеринде ажылдар ам-даа уламчылап турар.
Орук ажыл-агыйының сетпелгезиниң 51 хуузун күүсеттинген. Доңат үезинде оруктарга чажар 6,8 тонн материал белен. Хөртүк харлыг оруктар арыглап аштаар 96 машина-техниканы септээн. Орукка тапталган дош харны хооруп сүвүрер грейдер чепсек курлавырын план ёзугаар белеткээн.
«Чайын шанаан — кыжын тергезин белеткээр» деп үлегер домакта дег, республика 2020-2021 чылдың чыварлыг соок сезонунда чылыг болгаш чырык черге амыдырап-чурттаарынга белеткенип турар.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Бюджет хөреңгизинге деткимче
Следующая запись
Бүдүрүлгениң ажылы шуудап, сайзыраан
Меню