Рубрикалар

Чымыштыы-биле шымныга берген

 Өвүрде мал оолдаашкыны

Өвүрнүң малчыннары кышты хүр-менди эртип алгаш, частың чымыштыг ажыл-агыйынче шымныга берген.

Бо хүннүң санаашкыны-биле 35 963 хураганны, чаа төрүттүнген анайларның 41, 3 хуузун онча-менди доруктуруп өстүрүп турар. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2019 чылдың киржикчилери ниитизи-биле 2167 баш хураганны алган.

«2020 чылда Өвүр кожууннуң көдээ ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны болурунуң дугайында» айтыышкынны хүлээп алгаш, төрүүр малга чидириг тургуспайн, чаш малды удур демдеглээр, санаар, онча-менди доруктурар талазы-биле ажылдарны баш удур белеткээн.

Кожуунда төрүүр малдың саны – хой 87066 баш , 3606 баш бе, инек 5402. Мал эмчилери чаш хураганнарны, анайларны аарыгларга удур тарып, мал-маган халдавырлыг аарыгларга алыспазын дээш, баш удур хемчеглерни ап, доктаамал ажылдап турар.

Кыш дургузунда мал чеминиң 75, 5 хуузун ажыглаан, а 3939 тонн артып калган. Кужурзу­раан мал-маганга белеткээн 20 тонна дус – курлавырда бар. Малчыннарның чазагларынга сугну 3 водовоз машиналар че­ди­рип берип турар – деп, кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Хүлер-оол Ондар дыңнаткан.

Өвүрнүң көдээ ишчилери чаш малды онча-менди камгалап алыр дээш, чымыштыг ажылче шымныга бергеннер.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Огород ажылы чугула
Следующая запись
«Тенек баш бут амыратпас»
Меню