Рубрикалар

COVID-19 БАДЫТКАТТЫНМААН

ТР-де Росхереглелхайгаарал эргелели «Орленок» чайгы дыштанылга лагеринде байдалга хамаарыштыр парлалга конференциязынга албан ёзузу-биле медээни берген.

Уругларныӊ-даа, ажылдакчыларныӊ-даа шупту анализтеринде Covid-19 бадыткаттынмаан. Бир материалды Гигиена болгаш эпидемиология төвүнүӊ вирусология лабораториязынга хынаарга, түӊнели база бадыткаттынмаан.

Аарый берген уругларныӊ санын көвүдетпези-биле, өске регионнарда база стационарлыг лагерьлерни хаап турар. Чижээ, Красноярск, Краснодар крайларныӊ, Ленинград областыӊ болгаш өске-даа регионнарны ап көөр болза, чайгы дыштанылга лагерьлерни хаарыныӊ дугайында шиитпирни эрге-чагырга хүлээп ап турар.

Предыдущая запись
АВТОМАШИНА – АЙЫЫЛДЫГ ХӨЛГЕ
Следующая запись
ЭРТЕМ-МЕРГЕЖИЛИН БЕДИДЕР
Меню