Рубрикалар

ДАЙЫН КЫМГА-ДАА ХЕРЕК ЧОК

«Дайын — бо делегейде эӊ-не коргунчуг чүүл. Бистер төөгүнү өөренип тургаш, сеткил-чүрээвис дидиреп, дайын-чаа кажан-даа болбазын деп чалбарыыр бис. Дайын кымга-даа, бистиӊ чуртувуска-даа, өскелерге-даа, мээӊ бодумга-даа херек чок.

Бистиӊ Россия чуртувустан өске, бо таварылгада, Донбастыӊ бөдүүн чонунга кым-даа дузалажып келбээн. Чүге? Херээжен улус, бичии уруглар болгаш улуг кырган өгбелер сес чыл ажыг коргуп-сестип чурттап келген.

Чүгле бистиӊ чуртувус эл-хол болуп, сагыш аннып, чурттакчы чонну өскээр көжүрүп, деткимчезин көргүскен. Амыр-тайбыӊ тургузар операция бо чоокку үеде доосту бээр дээрзинге идегеп тур мен»

Андрей Моӊгуш, Тываныӊ алдарлыг артизи, улустуӊ хөөмейжизи.

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАДА ЭПИДБАЙДАЛ ЧҮГЭЭРТЕП ТУРАР
Следующая запись
БИСТИӉ ЧУРТУВУСТУӉ АВЫРАЛЫНДА
Меню