Рубрикалар

ДАРГАЛАРГА ХАМААРЫШТЫР ИСТЕЛГЕ

Кызыл хоорайның хөй каът бажыңнарының бирээзиниң сески каъдында квартираның соңгазындан ийи элээди уругларны үндүр октап, оларның амы-тынынга четкен кем-херек үүлгедикчизинге хамаарыштыр истелге херээ уламчылап турар.

Ооң-биле чергелештир назы четпээн уруглар болгаш ада-ие хүлээлгезин күүсетпейн турар хамаатылар-биле ажыл чорудар ужурлуг эрге-чагырга органнарының харыысалгалыг албан-дужаалдыг даргаларның боттарының албан-хүлээлгезинге оларның тоомча чок чоруунга хамаарыштыр истелге база эгелээн.

Өлүрүкчүнүң холундан амы-тынындан чарылган уругларның авазынга хамаарыштыр 2013 чылда истелге херээн ажыткан турган. Бо хамаатының ие эргезин хоойлу ёзугаар казыыр талазы-биле айтырыгны сайгарып көөрү-биле Кызыл хоорай талазы-биле иштики херектер эргелелиниң назы четпээн уруглар-биле ажыл инспектору Кызылдың мэриязының комиссиязынче ук херектиң материалдарын чоруткан. Ынчалза-даа хамаатының ие эргезин казыыр айтырыг ынчан шиитпирлеттинмейн барган.

2014 чылда бо иениң назы четпээн ийи уруун уруглар азырап өстүрер өг-бүлеге дамчыдып берипкен, а база бир уруу кырган-авазының азыралынга артып каан. Кырган-авазы 2020 чылда чок болган соонда, ол уруг төрээн адазының азыралынга турган.

Уругларның төрээн иези 2021 чылдың май айда хоругдал черинден хосталып үнгеш, уругларын оларны азырап өстүрүп турган өг-бүледен болгаш адазындан бодунуң кара туразы-биле ап алган. Назы четпээн уруглар-биле ажылдаар эрге-чагырга органнарының ажылдакчылары ооң дугайында иштики херектер органнарынга дыңнатпайн барганын Тыва Республика талазы-биле ИХЯ-ның парлалга албаны медеглээн.
Амы-тынындан чарылган уругларның авазы амгы үеде хоругдалда. Ооң ие эргезин казыыры-биле чогуур материалдарны Кызылдың мэриязының комиссиязынче чоруткан.

Иштики херектер органнарының административтиг хайгааралынга турган бо ие корум-чурумну каш катап үреп турганы база илерээн. Чүге дээрге Кызыл хоорайның мэриязының база ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының ажылдакчылары бо иениң өг-бүлезинде байдалды кичээнгейге албааннар. Уруглар социал айыылдыг байдалда турарын Кызыл хоорайның эрге-чагыргазынга кым-даа дыңнатпаан.

“Тус-тус черлерниң иштики херектер органнары, Тожу биле Каа-Хем кожууннарның, Кызылдың мэриязының назы четпээннер-биле ажыл килдистери, республиканың Өг-бүле болгаш уруглар талазы-биле агентилели дээш күүседикчи эрге-чагырганың өг-бүле болгаш уруглар-биле ажылдаар ужурлуг органнарының ажылдакчыларының боттарының албан-хүлээлгелеринге харыысалга чогу назы четпээн ийи уругнуң амы-тынын үскен кем-херек үүлгедиинге база салдарлыг болган” – деп, Россияның Истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң төлээзи демдеглээн.

Албан-дужаалдыг кижилер боттарының албан-хүлээлгезин күүсетпейн турганының шупту байдалдарын тодарадыр, оларның ажыл-чорудулгазынга үнелелди хоойлу-дүрүм ёзугаар бээр талазы-биле истелге ажылдары амгы үеде чоруп турар. Өг-бүле болгаш уруглар-биле ажыл чорудар ужурлуг албан черлеринде документилерни хынап, оларны сайгарып, харыысалгалыг ажылдакчыларны байысаап эгелээн.

Бүгүдеге билдингир апарган каржы-дошкун коргунчуг үүлгедигге хамаарыштыр истелге ажылдарын уламчылап турар.

Ш. МОНГУШ.

Предыдущая запись
Чырыткылыг Далай-лама Башкының өөредилгези эгелээн
Следующая запись
Кызылдың хүндүлүг хамаатызы Монгуш Байыр-оолдуң чүрээ сокпастай берген
Меню