Рубрикалар

ДАРГАН КИЖИНИҢ ХОЛДАРЫ ХЕРЕК

Социал керээ

Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың февраль 20-ден тура 90 дугаарлыг “Федералдыг бюджеттен дузаламчы акша алыр сорулгалыг, социал керээге үндезилээн эвээш хөреңгилиг өг-бүлелерге болгаш чааскаан чурттап турар хамаатыларга күрүне ачы-дузазының дугайында” доктаалын боттандырары-биле, республиканың кожууннарында болгаш хоорайларында Чонну ажылга хаара тудар төптер 3 аңгы угланыышкын-биле ажылдап турар. Хууда сайгарлыкчы ажыл-агыйны боттандырары эң-не нептереңгей угланыышкын апарган. 2021 чылда Бии-Хем кожуунга ниитизи-биле 2021 чылда аңаа 15 социал керээни чарган.

Чараш чүүлдерге кижи бүрүзү ынак дээр болза, частырыг болбас. Ынчалза-даа чурттап олурар оран-савазынга, чечек-чимис тарыыр садынга сагыш-сеткилди өөртүп келир херимнерни чараштап кылып алыры кижи бүрүзүнге болдунмас. Аңаа арга-дуржулгалыг дарган кижиниң холдары херек.

Туран хоорайның пенсионери Демьян Бетеримов чаңгыс чер-чуртугларын өөртүп, чагыгларны хүлээп, херимнерни, чечектер салыр чараш херекселдерни, печкага херек кыскашты, ытпак демирни, чайганыыштарны болгаш оон-даа өске херекселдерни янзы-бүрү кылдыр каастап, интернет четкизинден көрүп, чогаадыкчы ажылдап турар.

Демьян Бетеримов бодунуң ажыдып алганы хууда ажыл-херээниң дугайын­да мынчаар чугаалаар: “Өөм ишти бажыңывыска демирден чараш херим кылып бээрин дилээн турган. Интернет четкизинден канчаар кылырын көрүп алгаш, эгезинде бодум холум-биле станок кылып алдым. Күзелин боттандырып бээримге, аажок өөрээн. Улаштыр ону сайзырадыр дээш, хол-биле ажылдаар станоктарны база садып алган бис. Бедик черге ажылдап турган болгаш, хенертен хан базыышкыны улгадыр апарганындан ол ажылымга ажылдаары болдунмайн барган. Ынчан ам анаа-ла олурар эвес, эгелеп алган ажылымны оон-даа сайзырадыр аргаларын боданып эгелээн мен”.
Интернет четкизинден күрүнениң дет­кимчези-биле улаштыр сайзырап болур дээрзин билгеш, социал керээге ол киришкен. Аңаа күрүне деткимчезин чөп­шээрептерге, улуг станокту болгаш сварканы садып алгаш, ажылдап кирипкен.

Интернет таварыштыр чагыг киирикчилерин чыып, бодунуң кылган ажылдарын көргүзүп, сонуургадып тургаш, ажылдап ап турар. Чүгле бодунуң амыдыралынга ажылдап алырындан аңгыда, чаа-чаа өңнүктерни, чаңгыс үзел-бодалдыг кижилерни чүгле Тывадан эвес, а харын-даа Россияның аңгы-аңгы булуңнарындан безин тып алганын ол өөрүп чугаалап турар.

Чонга боттарын сайзырадып, кандыг-ла-бир бодунуң сонуургалының аайынче ажыл-агыйны ажыдып алырынга дуза болур программаны тургузуп кааны канчаар-даа аажок ажыктыг болуп турар дээрзин дыңнадып, өөрүшкүзүн илередип турар.

Чыжыргана СААЯ.

Шончалай ХОВАЛЫГНЫҢ тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
ТУРАН ХООРАЙДА ТЕЛЕФОН СЕПТЕКЧИЗИ
Следующая запись
Частың чараш үезинде төрүттүнген
Меню