Рубрикалар

Дээди школаныӊ кичээлдери эгелээн

Амыдыралга чоннуӊ күзел-соруун күүседип, боттандырар ажыл сорулгалыг депутат болур күзелдиглерге «Чаӊгыс демниг Россия» партиязы Дээди школаны ажыткан.

Апрель 9,10-нүӊ хүннеринде Тыва үндезин культура төвүнде ооӊ кичээлдери болуп турар.

Келир үеде партияныӊ мурнундан депшидер кандидаттарны Дээди школага өөредип белеткээр. Эрткен чылдарда чуртувустуӊ шак ындыг Дээди партия школазынга өөренип турган 300 кижиниӊ чамдыызы Хоойлужудулга Хуралдарыныӊ депутаттарынга, а 3000 ажыг кижини Тус чер бот-башкарылгазыныӊ депуттарынга соӊгуттурган.

Тывага Дээди школаныӊ байырлыг ажыдыышкынынга «Чаӊгыс демниг Россияныӊ» регионалдыг салбырыныӊ удуртулгазында кол-кол төлээлери Владислав Ховалыг, Каӊ-оол Даваа, сенатор Дина Оюн, Ирина Казанцева болгаш өөренир сорулгалыг келген кижилер
киришкен. Өөредилге төлевилелин Регионалдыг Политчөвүлелдиӊ Президиумунуӊ шиитпири-биле тургускан.

❗«Чаӊгыс демниг Россия» партиязы аӊгы-аӊгы кижилерге улуг политика, күрүне болгаш муниципалдыг башкарылга ажыл-херээнге бодунуӊ күш-шыдалын шенеп көөр арганы берип турар. Партияныӊ школазынга янзы-бүрү мергежилдиг, назы-харлыг, аӊгы-аӊгы адырларда ажылдап чоруур улус чыглып келген-дир. Шыӊгыы чедиишкиннерни, чугула үре-түӊнелди чедип алган профессионалдар бар-дыр. Мында кижи бүрүзү ынак хоорайыныӊ, республиказыныӊ хөгжүлдезинге чаа идигни берип шыдаар дээрзинге бүзүрээр мен. Бистиӊ хоорайларывыс, суурларывыс амгы үеге дүгжүр, каас-чараш, таарымчалыг болзун дээш, кижи бүрүзү-биле эгин кожа ажылдаарынга белен мен!» — деп, «Чаӊгыс демниг Россияныӊ» регионалдыг салбырыныӊ секретары, республиканыӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг дыӊнаткан.

❗ Партияныӊ чаа төлээлерин, талалакчыларын болгаш кежигүннерин өөредири дээрге, кадрлар курлавырын тургузарыныӊ талазы-биле бирги ээлчегде кылыр ажыл-дыр дээрзин Каӊ-оол Даваа, партияныӊ регионалдыг салбырыныӊ секретарыныӊ бирги оралакчызы, Тываныӊ Дээди Хуралыныӊ Даргазы чугаалаан.

Аныяк политиктерге, кандидаттарга Дээди школа баш бурунгаар соӊгулдаларны канчаар эрттеринге хамаарыштыр болур-чогуур билиглерни бербишаан, берге айтырыгларны чөптүг шиитпирлээр аргаларны тып билирин, быжыг туруштуунуӊ, сайзырал-хөгжүлдеже угланган программаларны эки билириниӊ талазы-биле шылгалданы эрттирер.
Р.Демчик

Предыдущая запись
Бүгү делегейниң кадыкшыл хүнү
Следующая запись
Бичии болгаш элээди мөгелер хүрежи
Меню