Рубрикалар

Делегей чергелиг «МIТТ-2021» делгелге

Туризмни хөгжүдер чаа угланыышкыннар
Тыва Республика Москвага болуп эрткен 27-ги Делегей чергелиг «MITT 2021» делгелгеге киришкен.
2021 чылдың март 16-дан 18-ке чедир Москва хоорайның «Крокус Экспо» шөлүнге 27-ги Делегей чергелиг «MITT 2021» делгелге болуп эрткен.
Делегей чергелиг турисчи делгелгеге MITT дээрге Россияда «Туризм болгаш дыштанылга» бөлүүнде 2018-2019 чылдарда ниити российжи рейтингиде делгелгелерниң шупту номинациялар аразында эң улуг турисчи делгелгези болур. Бо дээрге бүгү делегейниң чурттарынга, регионнарынга, турисчи компанияларынга российжи рынокка боттарының продуктузун көргүзер делегей чергелиг ажыл-агыйжы улуг шөлчүгеш болуп турар. Делгелгениң киржикчилери болгаш көрүкчүлери делегейниң турисчи ассоциацияларының кежигүннери, башкарыкчы адырлар-биле ужуражыр, чаа садып алыкчылар болгаш партнёрларны тып алыр, оон ыңай ажыл-агыйжы программаның ховар хемчеглеринге үлетпүрлерниң трендилериниң дугайында билип алыр аргалыг болур.
Республика «Джаз-Трэвэл», «ТоджаТур», «Аржаан Трэвэл», «Эне-Сай Отель» КХН-нери туроператорларны төлээлээн.
Чылдан чылче MITT, черни долгандыр аян-чорукту кылбышаан, делгелге шөлчүгежиниң кызыгаарындан үнмейн, чүс-чүс чурттарны, регионнарны, муң-муң угланыышкыннарны каттыштырып турар. Аңгы-аңгы чылдагааннар-биле кээп шыдаваан кыдыг кызыгаар черлерде экспонат ээлери туризм талазы-биле боттарының российжи офистериниң кады ажылдакчыларын киржиринче чалаан. MITT 2021-ге Турция, Греция, Абхазия, Мальдивтер, Каталония, Малайзия, Никарагуа, Куба, Таиланд, Черногория, Израиль, Болгария, Саксония болгаш Албания, Алма-Ата
хоорай киришкен. 20 ажыг компанияны Арменияның стендизинге көргүзер, российжилерниң чаңчыл болган делгереңгей Белоруссиязы хөй-ле негелделерге харыы кылдыр оон-даа ыңай калбарткан экспонады база бар. Даштыкы киржикчилер аразында Кения, Мадагаскар, Перу, Индия, Латвия, Италия, Чилиден болгаш өске-даа чурттардан туроператорлар бар.
Россияның субъекти­лериниң экспозицияларынга аңгы залды берген. Сөөлгү чылда регионнардан туристер канчаар-даа аажок көвүдээн. Чижээ, чамдык регионнар бир дугаар киржип турар: Тыва Республика, Омск, Иванов, Самара, Саратов, Брянск областары. Алтай Рес­публика бо чылын бодунуң стендизин 4 катап улгаттырыпкан.
Ыраккы Чөөн федералдыг округтан Бурят Республика, Камчатка болгаш Приморье крайлар, Саха Республика, Сахалин облазы, оон ыңай Забайкалье край бир дугаар киржип турарлар.
Соңгу-Кавказ федералдыг округтан Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачай-Черкес, Соңгу Осетия болгаш Ставрополь Край киришкен. Оон ыңай делгелгеге Тюмень, Воронеж, Курск, Нижегородск, Орлов, Калужск, Тульск, Новгород, Магадан, Рязань, Волгоград, Ульянов болгаш Калининград областары; Татарстан, Адыгея, Карелия болгаш Коми Республика; Краснодар болгаш Пермь крайлар, Ростов облазы болгаш Донда Ростов, Москва облазы, Москва болгаш оон-даа өске хөй-ле регионнар киришкен. Чылдың-на чаңчыл ёзугаар киржикчилер Россияның регионнар аразынга авторлуг видеороликтер көрүлдезин кылган.
Бир дугаар Крокус Экспо Павильонунга 27-ги Делегей чергелиг турисчи делгелгениң ажыдыышкынынга сайытка Роланда Самбу-Хоога баштаткан Тыва Республиканың Даштыкы экономиктиг харыл­заалар болгаш туризм яамы­зы киришкен. Турисчи фирманың кежигүннери: ТоджаТур, Джаз Трэвэл, гостиница комплекизи «Эне-Сай» КХН болгаш «Тыва Республиканың туризм информация төвү». Республиканың туроператорлары-биле федералдыг болгаш регионалдыг турагенстволар-биле кады ажылдажылга дугайында керээлер болгаш чөпшээрежилгелерге ат салган дугуржулгаларны чедип алган. Тыва Республика бодунуң стендизинде тус черниң бүдүрүкчүлериниң продукциязын делгеп салган: «Серебро» КХН-ниң тыва шоколады, «Өлчей» КХН-ниң дайнаар чугу «Саат», З.С. Хомушкунуң фермер ажыл-агыйының чыжыргана хандызы болгаш турисчи маршруттар талазы-биле хуудустар.
Ийи дугаар хүнде Делегей чергелиг турисчи делгелгеге Тываның төлээлери Чазак Даргазының бирги оралакчызы Ш.Х. Хопуяга баштадып киришкен.
Тыва Республика «Чайынналчак дебют» номинацияның диплому-биле шаңнаткан болгаш «Россияның регионнарының аразынга тергиин видео­роликтер» мөөрейинге II черни ээлээн.
Чыжыргана СААЯ белеткээн.

Предыдущая запись
Чугула айтырыг: октаан бок, кайда-даа…
Следующая запись
“Чаа сорук” төлевилели боттаныышкында
Меню