Рубрикалар

ДЕМНИГ АЧЫ-ДУЗА

Донецк биле Луганск республикаларныӊ амыр-тайбыӊ чонунга ачы-дуза чедирер ажыл-херек ам-даа уламчылап турар. Бистиӊ регионнун волонтерлары февраль 19-та моон чорупкаш, дузалажып турарлар.
Амгы үеде ак сеткилдии-биле дузалажып турар улустуӊ саны 1500 хире дээрзин Буян Сонам «Аныяктарныӊ Улусчу фронтузунуӊ» координатору дыӊнаткан.

«Бо үеде бүгү чуртта 4200 хире волонтерларны хаара туткан. Донбасстан дезип келген улуска дээш бүгү чурттуӊ аӊгы-аӊгы булуӊнарындан чорудуп турар гуманитарлыг дузаламчыны олар чыып турар. «Аныяктарныӊ Ниити Российжи улусчу фронтузунуӊ» удуртукчузу, Күрүне Думазыныӊ аныяктар политиказыныӊ талазы-биле даргазыныӊ бирги оралакчызы, «Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ аныяктар политиказыныӊ координатору Игорь Кастюкевич аныяк эки турачыларныӊ ажылын хондур уштап-баштап турар. Волонтерларныӊ дуза чедирер пунктузунга келген кижи бүрүзүзү-биле ол боду чугаалажып турар. Депутат онза нарын байдалдарда, түр үеде чурттаар черлерге чедип келириниӊ дугайында улустарга сүмелээн» -деп, Буян Сонам тайылбырлаан.

Донецк биле Луганск республикалардан дезип келген улуг-биче кижилер Ростов биле Воронеж областарынга кээп турар.

«Чаӊгыс демниг Россияныӊ» Аныктар Гвардиязы, Улусчу фронтунуӊ, #МыВместе шимчээшкинниӊ волонтерлары оларны уткуп алгаш, түр када чурттадыр черлерге чедирип, бүгү талалыг дузаны чедирип турарлар.

Р.Демчик

Предыдущая запись
 ТЫВАНЫҢ ЮНИОРЛАРЫ ТИИЛЭЭН
Следующая запись
ЧОННУӉ ҮНҮ — СЕТКИЛДИӉ ХӨӨНҮ
Меню