Рубрикалар

ДЕМНИГ АЖЫЛДААР

 

              Бо чылдың планы ёзугаар бир баш малга 14 центнер, 284 310 баш малга онааштыр 250500 тонна мал чемин белеткээрин чижеглеп санаан.

              2019 чылга деңнээрге, 10,7 хуу көвейни белеткээр ужурлуг. Чөөн-Хемчик, Чаа-Хөл, Таңды, Каа-Хем, Бии-Хем, Кызыл, Тожу, Сүт-Хөл, Өвүр кожуун сиген кезип, мал чемин белеткеп эгелей берген. А Эрзин, Тес-Хем август айда эгелээр. Мөңгүн-Тайганың «Мөген-Бүрен» биле «Малчын» унитарлыг бүдүрүлгелери Чөөн-Хемчиктиң, Улуг-Хемниң девискээринден сигеннээрин дугуржуп алган.  

         Сиген кезилдезиниң баштайгы неделязында 3219 га черден 2364 тонн мал чемин белеткээн. Ында шупту 225 кижи, 39 бригада ажылдап турар. Мал чеминиң белеткелинге ажыглап турар машина-техниканың 450 тонн хире кывар-чаар материалдарынга 20 хире млн. рубль херек.

            Бир эвес агаар-бойдус баксырап, чаъстап туруп бээр болза, сезон ажылынга шаптыктыг болур. Ынчангаш мал чемин белеткээр кампанияга хөй дем-күш херек. Студентилерниң болгаш ажылдавайн турар улустарны сиген кезилдезинче хаара тудуп, күштү мөөңнеп, кадыырлыг сигенчилер бригадазын чыырын ТР-ниң Кодээ ажыл-агый яамызы кожууннарга сүмелеп турар.

Бистиң корр.

 

 

 

 

 

 

           

Предыдущая запись
Төлевилел кылыры чугула
Следующая запись
Ада-ие-биле ужуражылга
Меню