Рубрикалар

Деткимче

Михаил Мишустин РФ-тиң Күрүне Думазынга отчедунга онза айыылга таваржып турарларга деткимче көргүстүнгенин медеглээн.

— 8-тен 16 харга чедир ажы-төлдүг өг-бүлелерге чаа дузаламчы акшаны киирген, дузаламчының ортумак хемчээли айда 6-дан 12 муң чедип турар

— ажылга хаара тудар албан черлеринче кызырылдага таварышканының соонда азы бүдүрүлге хагдынганының соонда эвес, а ындыг байдалдар тургустунуп келирге-ле, барып болур

— ажылдан үндүртүрүнүң кырында келген кижилерге — чаа түр үениң ажылчы олуттары тургустунуп турар, а ажылындан үндүртүп алган улуска – төлевирлиг хөй-ниити ажылдары

— эде өөренип алыр аргалар калбарып турар, 200 муң ажыг кижилерге эде өөредилге курстары эгелээр

— социал керээ чарар ажыл уламчылаар – бо үеде 2022 чылдың март 1-ден тура ажылын ышкынып алган кижилер чарып ап болур

— 30 хар чедир назылыг аныяктарны ажылче хүлээп ап турар компанияларга субсидияларны көвүдеткен.

Предыдущая запись
Сайгарлыкчы ажылга чиигелделер
Следующая запись
МРОТ хемчээлин өстүрер
Меню