Рубрикалар

ДИАНАНЫҢ МААДЫРЛЫГ ЧОРУУ

Диана Доктугу 2013 чылда Бразилияның Сан-Паулу хоорайга болган кикбоксингиге делегей чемпионадынга тиилээш, бодунуң адын Тываның төөгүзүнче алдын үжүктер-биле киир бижээн.
Чүге дээрге ол тыва херээжен улус аразындан баштайгы делегей чемпиону болган.

Делегейге тергиидеп, чемпионнап кааш, Диана Тиилекчиевна адазының адын база алдаржыдып, бадыткаан..
Тыва херээжен спортчу делегей чемпиону болганы – тыва чонга улуг белек болган.
Ынчангаш баштайгы тыва херээжен делегей чемпиону Диана Доктугуну чаңгыс чер-чурттуглары база улуг өөрүшкүлүг белек-селектиг уткуп алган.

Диана Тиилекчиевнаның өскен-төрээн кожууну – Улуг-Хемниң эр хиндиктиг чонуннуң пенсиязындан эки тура-биле берген эвээш-биче акша-хөреңгизинден эгелээш, 20-30 муң рубль чедир деткимче көргүскен сайыттар, сайгарлыкчылар, депутаттар «Лада-гранта» маркалыг автомашинаны белек кылдыр садып берген.

Тыва Республиканың спортчу чедиишкиннерин түңнээн «Спортчу элита-2013» байырлалынга ынчангы Тываның Баштыңы – Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол кикбоксингиге делегей чемпиону Диана Тиилекчиевна Доктугуга Кызыл хоорайга бажың садып алыр сертификат шынзылганы тывысканы чемпионга дыка улуг деткимче болган.

Ынчан Шагаан-Арыгга ажылдап, чурттап турган Диана Кызылга маргылдаалап азы соңгаар турнирлерге белеткенип келгенде, чамдыкта хонар-дүжер чер чок апарганындан спорт залынга хүрежир маттар кырынга-даа хонуп турган…Ол дээрге спортчу кижиниң белен эвес берге, шаптараазыннарлыг эртер оруу, үүлези дээрзи билдингир.
Кажан Тываның Чазаа бажың садар сертификат тывыскан, эр хиндиктиг чаңгыс чер-чурттуглары «Лада-гранта» автомашина белекке сунган соонда, Диана Тиилекчиевнаның өөреникчилери: «Бис база башкывыс ышкаш болур бис. Делегейге чемпионнааш, «Лада-Гранта» машина-биле шаңнадыр бис!» – деп турганы улуг өөредиглиг болгаш солун болуушкун.

2015 чылда Сербияның найысылалы Белград хоорайга болган делегей чемпионадынга Диана Доктугу чемпион адын бүзүрелдии-биле бадыткаан.

Ийи чыл болгаш эртип турар делегей чемпионаттарының аразында, 2014 чылда, Венгрияның Сегед хоорайга ол делегей Кубогунуң эдилекчизи база болган.

Шагаан-Арыгның спорт школазынга тренер башкы болуп ажылдап тургаш, Диана эдип-чазаар колония системазының удуртукчуларының чалааны-биле аңаа база элээн ажылдаан.
Эрге-хоойлу органнарынга хамааржыр эдип-чазаар албан черинге ажылдап тургаш, Диана Тиилекчиевна спорттуң дайынчы хевирлеринге Сибирь федералдыг округ болгаш Россия деңнелинге чедир база шылгарап турган.

Ие хүлээлгезин күүседип, 2017 чылдың октябрь 31-де кыс олчалыг болуп чиигеп алгаш, Диана Доктугу спорттан каш чылдар иштинде ыраар ужурга таварышкан.

Ынчалза-даа ол бодунуң тура-соруктуу-биле, адазының адын база катап бадыткап, 2021 чылда улуг спортче катап эглип келген.
Ол улуг спортче эглип кээриниң бетинде, ону үрде көрбээн улус танывыс-даа апарган турган чыгыы. Чүге дээрге божаан соонда, ооң деңзизи 20 ажыг кил немешкен турган деп ол боду журналистерге чажырбайн чугаалаан.

Ынчангаш Диана бо чылдың апрель 6-дан 10-га чедир Якутск хоорайга болган Россия чемпионадынга киржир дээш, ол артык, 20 ажыг кил артык деңзини «сывыртаар» ужурга таварышкан. Анаа кижиге бо дээрге эң берге айтырыг деп болур…

Якутияга Диана бодундан оранчок аныяк удурланыкчыларын тиилээш, Россияның чыынды командазының кежигүнүнче база катап кирген..
Бо чылдың август 6-дан 27-ге чедир Россияның кикбоксингиге чыынды командазының составынга, кол тренер Игорь Кулбаевтиң удуртулгазы-биле Калмыкияның найысылалы Элиста хоорайга белеткел-чыыш эртип тургаш, Диана Доктугу Красноярск хоорайдан келген эжинден хамчыктыг аарыг ковид-19 чыпшырып алгаш, белеткел үезинде коронавирустан эмнедир ужурга таварышкан!

Хары черге хамчыктыг аарыгдан аарааш,­ кыска үе дургузунда күш-шыдал кирип алыры берге.

А Диана улуг спортче 5 чыл чапсар соонда эглип келгеш, 20 ажыг кил артык деңзини «чидир сывыртапкаш», Россияга база катап чемпионнап кааш, Россияның чыынды командазы делегей чемпионадынга белеткенип турда, коронавирустан аарааш, ол белеткелге орта киришпээн хиреде, COVID-19-ту тиилеп эрткен соонда, бодунуң килинге чурттуң чыынды командазының бирги номери деп дээрзин база катап бадыткаан.

Чыынды команданың кол тренери Игорь Кулбаевтиң, тренер-штавының Дианага бүзүрели улуг болганындан ол октябрь 18-24-те Италияның Езоло хоорайга болган делегей чемпионадынга киришкен. Аңаа улуг идигни Диананың бодунуң тренери, ТР-ниң чыынды командалар белеткээр төптүң улуг тренери Алибек Монгуш бергени чугаажок.
Диана Италияга Белоруссиядан, Израильден, Чехиядан удурланыкчыларын ажып алган-даа болза, түңнел оюнга Турцияга бодундан оранчок аныяк удурланыкчызынга ойнадыпкан.
Ынчалдыр ол бо удаада делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган.

34 харлыг, 2 ажы-төлдүг Диана Тиилекчиевна Доктугунуң бо спортчу чедиишкини чүгле Тыва, Россия иштинде ховар болуушкун эвес, а делегей чергелиг спортчу маадырлыг чорук деп болур.
Мен англи дылга база бижип билир журналист турган болзумза, Диана Доктугу дугайында делегей чергелиг массалыг информация чепсектеринге албан бижиир ийик мен…

Бо удаада Диана Доктугу делегейге 2 дугаар чер алган-даа болза, Россияның алдарлыг спорт мастериниң нормазын ажыр күүседипкен.

ДИАНАНЫҢ
САЛГАКЧЫЛАРЫ

«2021 чылдың ноябрь 5-тен 14 хүннеринде Черногорияның Будва хоорайга кикбоксингиге элээди оолдар болгаш уруглар база аныяктар аразынга Европаның бирги чери дээш маргылдаазы доозулду.
Россияның чыынды командазының кежигүннери болуп, Тывадан 9 спортчу киришкеш, 3 алдын, 2 мөңгүн, 1 хүлер медальдарны чаалап алдывыс.

Ооржак Күдер, Монгуш Ай-Херел, Ховалыг Бүзүрел лоу-кик хевирге боттарының деңзизинге Европа чемпионнары болдулар.
Севек Субудай биле Сат Диана Европаның мөңгүн медальдарын чаалап алдылар. Руслан Товуу Европага 3-кү черни ээлээш, хүлер медальга төлептиг болду.

Бо оолдар, уругларны кара чажындан янзы-бүрү маргылдааларже сөөртүп, кижизидип, эки белеткээн оларның тренер башкыларынга О.В. Ойбаага, Э.А. Монгушка, М.Б. Ховалыгга , В.В. Попууга база ол ышкаш оларның спорт школаларынга (СШ Улуг-Хем, ОКСШ Олимп, Ч.А. Монгуш аттыг ОКСШ) улуу-биле четтирдим.

Биске бүзүреп, акша-хөреңги-биле деткээн ТР-ниң спорт сайыды Субудай Монгушка, Тываның чыынды командаларын белеткээр төптүң даргазы Э.М. Допуй-оолга база хөй-ле деткикчилеривиске, бис дээш аарып чоруур Тыва чонувуска, мөгейикчилеривиске спортчуларның, тренерлерниң, ада-иелерниң болгаш бодум мурнумдан өөрүп, улуу-биле четтиргеним илередип тур мен! Ам-даа бурунгаар, бедиктерже!» деп, Тываның чыынды командалар белеткээр төвүнүң улуг тренери Алибек Монгуш «Контактыда» социал четкиде арынын таварыштыр дыңнаткан.

Алибек Андреевич башкының өөрүнчүг медээзинден Делегейниң 2 дакпыр чемпиону, Делегей кубогунуң эдилекчизи, Делегейниң вице-чемпиону, Россияның 5 дакпыр чемпиону Диана Тиилекчиевна Доктугунуң төлептиг салгакчылары база өзүп орары билдингир-дир!
База бир онзалап демдеглеп каар чүве – 2021 чылдың Европа чемпиону Бүзүрел Ховалыг Диана Доктугунуң чаңгыс чер-чурттуу, Улуг-Хемниң Иштии-Хем суурдан болуп турар.

Ачазы Март-оол Ховалыгның удуртулгазы-биле бокска-даа, кикбоксингиге-даа дең-дески чедиишкиннерлиг болуп турар угбашкыларның бирээзи Бүзүрел болгаш өске-даа аныяк-чалыы спортчуларывыс алызы барып делегейге тергиидээр-ле болзунам! Курай-курай!

Мерген КЫРГЫС.
А.МОНГУШТУҢ чуруктары.

Предыдущая запись
ЧАШТАР КАДЫК ТӨРҮТТҮНЗҮН
Следующая запись
«АМЫДЫРАЛДЫҢ ОРУУН” СЕПТЭЭН
Меню