Рубрикалар

ДОВУК ДЕГ АК ДАГ ДЕГ КАРАНЫ БАЗАР

Бот догунаан республикалар 8 чыл болган

Бо хүннерде Донбасстың ийи улусчу республиказы – ЛУР биле ДУР – бодунуң бот-догуннаашкынының 8 чылдаанын демдеглеп турар. Россия биле Мурнуу Осетиядан аңгыда, оларны кым-даа бо турар кызыгаарларының иштинде бот-догуннаан рес­публикалар кылдыр хүлээп көрбээн-даа болза, мында база амыдырал бодунуң агымы-биле чоруп турар: төрүттүнер кижи төрүттүнүп, төре аралчыыр кижи өлүп-хорап, ажыл-иш шимчеп турар. Бирээзи Украинаның мурнуу-чөөн талазында, өскези кыдыкы чөөн чүгүнде Соңгу Донец хемниң ортаакы агымында чыдар чер-девискээрлер бо сес чылдың дургузунда өөделиг, дыштыг амыдырал көрбээннер: саазын кырында олар Украинаның кезик-чамдыызы болуп турза-даа, украин нацистерниң соксаал чок артхалдаашкыннары, боо­лаашкыннары улус-чоннуң амыдыралын фронтунуң шугуму болдурган.

Төөгүден алыр чүве болза, бо дүжүткүр кара хөрзүннүг черлерже туралаар, оларны алымнаар күрүнелер-ле эңдерик турган. Ону касканнаар чүве болза, бир-ле шаг боор. Чүгле харын Россия империязының хүрээлеңинче киргениниң соонда, социалис­тиг улуг хувискаалга чедир маңаа амыдырал тамчык-дышты көрген деп дидими-биле чугаалап болур.

8 чыл бурунгаар Украинаның эрге-чагыргазынга неонацистерниң келгенинге чөпшээрешпээн бо ийи республиканың чурттакчылары хостуг шилилгени кылып, 2014 чылдың майда бүгү чоннуң референдумнарынга бот-догуннаан чорукту чарлааннар. Май 11-де Донецк облазының девискээринге эрткен референдумга киришкеннерниң 89 хуузу бот-догуннаан республика дээш бадылаан. Луганск облазынга база-ла шак-ла ындыг чергелиг референдум болган, аңаа соңгукчуларның 96,2 хуузу бот-догуннаан ЛУР-ну тургузары дээш бадылаашкынын бергеннер.

Бо хүннерде Донецк болгаш Луганск республикаларның улусчу милициялары Россияның Чепсектиг Күштери-биле кады бо ийи девискээрни неонацистерден аштап-арыг­лап турар.
Тывалар Украинаны каржы буктан ийи дугаар хостажып турары бо: эрткен чүс чылда фашист эжелекчилерден, ам – бандеражы неонацистерден. Баштайгызында дег чидириглиг бис. Чоннуң эрес-дидим ховар оолдары маңаа бажын салдылар.

Улуг Россия чуртувустуң адырылбас-хоорулбас кезии болганывыста, бис, тыва чон, чүге ол Украинада демисежип турар бис деп мелегей бодалдар бодавас ужурлуг бис. Кижи төрелгетен бодунуң төөгүзүнде фашизмниң, нацизмниң бужар багын мага хандыр көрүп, сая-сая амы-тыннар-биле төлээн. Буктуг бузут база катап бажын көдүрбес ужурлуг. Ооң салым-чолу төөгүнүң бок-күзүрүмүнде. Чогум-на довук дег ак даг дег караны бассын дээш, демисел чоруп турар. Ындыг болганда, бистиң үүле-херээвис шынныг – тиилелге бистии болур!

Артур ХЕРТЕК.

Предыдущая запись
«Чаңгыс демниг Россияның» шуулганында
Следующая запись
Тывада – өршээлдиг
Меню