Рубрикалар

«Эки турачылар – уругларга»

2020 чылдың октябрь 8-те Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының конференц-залынга IX Бүгү-российжи «Эки турачылар – уругларга» акцияның лидерлеринге байырлыг байдалга шаңналдарны тывыскан.

 «Эки турачылар – уругларга» Бүгү-российжи акция чыл санында Россия Федерациязының волонтерлар шимчээшкининиң сайзыралынга хемчеглерниң Россия Федерациязының Чазааның 2017 чылдың июнь 5-те № 4723П-П44 бадылааны планынының 11-ги пунктузунга, волонтержу чорукту нептередириниң талазы-биле Бүгү-российжи болгаш регионнар аразының чаңгыс аай календарлыг планының 28-ки пунктузунга дүүштүр, чаштарның болгаш чаш ажы-төлдүг өг-бүлелерниң амыдыралын экижидери-биле Чаш назынның он чылының сорулгаларын боттандырарынга волонтерларның киржилгезинге дуза чедирер сорулгалыг болуп эртип турар.

2020 чылда республиканың девискээринге Бүгү-российжи акция-биле кызыгаарлаттынган муң ажыг янзы-бүрү хемчеглер болуп эрткен. Ниитизи-биле 27997 ажыг кижи хаара туттунган, оларның иштинде 17688-зи бичии уруглар.

Өөредилге үезинде хөй ажы-төлдүг, чедимче чок өг-бүлелерниң ажы-төлүн школага өй-шаанда болгаш үре-түңнелдиг белеткээринче угланган «Школаже белеткениринге дузалаш» деп республика чергелиг чылдың-на эртип турар дуза чедирер акция «Эки турачылар – уругларга» Бүгү-российжи акцияның масштабтыг хемчээ болуп турар.

Аңаа Тыва Республиканың Дээди Хуралының 29 депутады, күүсекчи эрге-чагырганың 24 органнары, тус черниң бот-эргелелиниң 19 органнары, хууда сайгарлыкчылар идепкейлиг киришкеннер.

Бүгү-российжи акцияның регионалдыг оргкомитединиң мурнундан күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы Чечена Дудуп байыр чедирери-биле сөс алган. Ак сеткилдии-биле өскелерге дуза чедирер ёзу-чаңчылдарның дөзү ук-төөгүден келген дээрзин ол онзалап демдеглээн. «Бо буянныг ажыл өскелерниң хай-халавынга шынчы, шудургу, сагыш-човаачал улусту үрүглчү хаара тудуп турган» — деп, сайыттың оралакчызы эскерген.

Оргкомитеттиң шиитпири-биле дараазында IX Бүгү-российжи акцияның лидерлери тодараттынган:

«Уруглар – уругларга» номинация. Алдын-Херел Ондар, чаш волонтер (үе-чергезинге дуза кадарынга чаш эки турачы чоруктуң тергиин практиказы).

 «Бис – силерниң-биле, дистанцияны сагывышаан» номинация. Тыва Республиканың К.И. Чуковский аттыг уругларның ном саңы (уругларны болгаш ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткииринге тергиин онлайн эки турачы практика).

 «Бүгү назынында эки турачы чорук» номинация. «Мөңгүн волонтер» Валентина Юмер-ооловна Адыя.

 «Күжениишкинни каттыштырбышаан» номинация. ТРОО «Тываның психологтарының эвилели» (социал угланыышкынныг коммерциялыг эвес албан черлериниң аразынга берге байдалда уругларга болгаш өг-бүлелерге дуза кадарын удуртурунга тергиин практика).

 «Эртенги хүн бөгүнден эгелээр» номинация. Тыва Республиканың «Тываның буянныг чүректери» хөй-ниитичи аныяктар шимчээшкини (Уругларны болгаш өг-бүлелерни деткииринге аныяктар организацияларының аразынга тергиин  эки турачы практика).

 «Өңнүктерге ажык эжик» номинация. Россия Федерациязының истелге комитединиң Тыва Республикада эргелели (уругларның сонуургалын боттандырар ажыл-херекке организациялар-биле үр үеде эштежилгени тургузарынга тергиин практика).

 «Чүректен чүрекче» номинация. Валентина Бегзиевна Монгуш – республиканың Мөңгүн волонтерлар штавының кежигүнү (тергиин эки турачы – уруглар дагдыныкчызы).

 «Өг-бүлелерниң аас-кежии дээш – бүдүн делегей-биле» номинация. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы.

Берге байдалда өг-бүлелерни деткииринге «Ном-биле өс, өпей!» акцияның деткикчилеринге – Тыва Республиканың хамааты камгалалының болгаш онза байдалдар албанынга, Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызынга, Тыва Республиканың саң-хөө-бюджет хайгаарал албанынга, Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжинге өөрүп четтириишкинниң бижиктерин тывыскан.

ТР-ниң күш-ажыл яамызының парлалга албаны.

Предыдущая запись
ТАР-ның 100 чылынга
Следующая запись
Боттарының барааннарын ам-даа көвүдедир сорулгалыг
Меню