Рубрикалар

ЭМЧИ ШИНЧИЛГЕЗИ ЭМНЕЛГЕЛЕРГЕ БОЛБАС

Парлалга конференциязы

Бөгүн, август 20-де, ТР-ниң кадык кам­га­лал сайыдының оралакчызы Долаана Куулар чаа өөредилге чылында уруглар садынче болгаш школаже кирер уругларның эмчи шинчилгезиниң дугайында парлалга конференциязында медеглээн.

– Эрткен неделяда ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем, Кадык камгалал яамылары уруглар садынче болгаш школаже кирер уругларның эмчи шинчилгезиниң дуга­йында шиитпирни үндүрген.

Халдавырлыг аарыгның уржуундан эмчи шинчилгези эмнелгелерге эвес, а уруглар садтарынга болгаш школаларга болур. Шинчилге эртер ажы-төлдү школага класстар аайы-биле, уруглар садынга бөлүктер аайы-биле үскеш, ук организацияның тургусканы чурум езугаар эртер. Ол бүгү организакчы айтырыгларны школаларның директорлары, класс башкылары, уруглар садтарының эргелекчилери өөренип көргеш, кымның кажан, каш шакта кээп эмчи шинчилгезин эртерин даңзы езугаар тургускаш, ада-иелерге дамчыдар.

Ада-иелерге сагындырып каар чүүлүвүс болза, бирээде, школаларга болгаш уруглар садтарынга эмчи шинчилгезин чүгле 2021 чылда эмчи шинчилгези эртпээн уруглар кээп эртер. Бир эвес бо чылдың эгезинде эртип турган болза, катап шинчилге эрткен ажыы чок. Ийи­де, өөредилге черинге азы уруглар садынга эмчи шинчилгези эртип чедип келгеш, социал дистанцияны сагыырын, ажы-төлүн халдавырлыг аарыгдан камгалаарын ада-иелерден улуу-биле дилээр-дир бис. Чүге дээрге ковид халдавырлыг аарыгның сөөлгү штаммы бичии уругларның кадыкшылынга кончуг багай салдарлыг болуп турар. Ынчангаш ажы-төлүңер чөдүрүп, шаг чокталып, эъди изиксеп турар болза, эмнелгеже барбайн, бажыңыңарже тус черниң эмчилерин чалап алырыңарны сагындырып тур бис.

Кызылдың 1, 8, 18 дугаарлыг школаларында база шупту кожууннарның өөредилге черлеринде, уруглар садтарында эмчи шинчилгези эгелей берген.

Хүндүлүг ада-иелер, ажы-төлүңер-биле анализ дужаар лабораторияларже барбазын дээш, силерге эптиг байдалдарны тургузарын кызыдып тур бис. Уруглар садтарында болгаш школаларда аңаа хамаарыштыр тускай дүрүмнү тургускан.
Уруглар садтарынга чүгле ийи-ийи бөлүктер ажыттынар. Бөлүк бүрүзүнүң анализ дужаар үезин, хүнүн айыткан даңзы бар. Ол үеде бичии уруглар эмчизи болгаш эмчи сестразы турар. Эмчи шинчилгезиниң бир дугаар чадазы ол болур. А ийи дугаар чадазында аңгы-аңгы специалистер уругларны айыткан шагында, хүнүнде кээп көөр. Анализтерни база шуптузун аңаа алыр. Ынчангаш ыңай-бээр шимчээшкин кылбазыңарны диледивис.

Айдың ОНДАР.

Предыдущая запись
УРУГ БҮРҮЗҮНГЕ ӨӨРЕДИЛГЕ НОМУ
Следующая запись
ТЫВАГА ЧЕДЕРИ БЕРГЕ ЧЕРЛЕР АРТПАС УЖУРЛУГ
Меню